wat is de goedkoopste zorgverzekering

Zilveren Kruis Ziezo

Een ieder in dit land moet voorgeschreven een zorgverzekering aan gaan. Eén keer per jaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Hier helpt je in een paar minuten de slimste en meest voordelige zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het annuleren van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij hier kun je meer dan honderd verschillende zorgverzekeringen vergelijken. En niet onbelangrijk: wij geven duidelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Zorgverzekering vergelijken en tijd besparen

Bij hier vind jeefficiënt en gemakkelijk de meest geschikte zorgverzekering bij jouw wensen. Hoe dat werkt? Heelgemakkelijk: we stellen je enkele vragen over je geval en wat jijvan invloedvindt. Onder andere of je kosten verwacht voorde tandarts of fysiotherapeut. En of je het van betekenis vindt dat je bijzekere zorgverleners terecht kunt zonder bij te betalen. Zo kunnenwij voor jou de zorgverzekeringvergelijken en selecteren die precies bij je wensen past. In onsoverzicht zie je hierna welke verzekeringen dat zijn. Je kuntze gemakkelijk met elkaar vergelijken, naast elkaar zetten of dieper in depolisvoorwaarden van de dekking duiken. Meestal kunnen we jetevens nog een betere prijs geven dan de andere prijsvergelijkers van zorgverzekeringen. Degoedkoopste en beste zorgverzekering gevonden? Dan kun je diespoorslags via ons afsluiten. Binnen 5 minuten is alles online geregeld voor je nieuweziektekostenverzekering.

Check de contractering van je ziektekostenverzekering

Niet alle zorgverzekeringsmaatschappijensluiten overeenkomsten af met alle ziekenhuizen en medischspecialisten. Deze website heeft eenhandig overzicht waarin je per zorgverzekeringsmaatschappijkunt zien met wie zij een contract hebben. Wil je liever per zorgprovider bekijken met welke zorgverzekeraarszij een overeenkomst hebben?

Ga je naar een zorgbieder waar jezorgverzekeringsmaatschappij geen overeenkomst meeheeft? Dan kan het zijn dat je een bedrag moet bijbetalen. Controleer dusimmer bij jezorgverzekeringsmaatschappij of je met jeziektekostenverzekering een heleuitbetaling krijgt bij de zorgprovider waar jenaar toe gaat. Dit geldt niet voor spoedeisende zorg; hiervoor kun je met elkezorgpolis immer naar elk ziekenhuis of spoedpost zonderonvoorziene kosten. Het maaktdan niet uit of je zorgverzekeraar in geen contract heeft gesloten met dat ziekenhuis.

Ga je je zorgverzekeringvergelijken, dan vind jezeker tevensgauw in de resultaten terug welke contracteringen er bij elkeziektekostenverzekering afgesloten zijn.

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt in de regel naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Bijvoorbeeld: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeringsmaatschappijwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jeje rekening 100% vergoed. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief uitbetaald. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Niet te allen tijde hele rekening vergoed

Bij een combinatiepolis kun je er niet zomaar vanuit gaandat je altijd alles betaaldkrijgt. Een aantalverzekeraars hebben namelijk niet met alle zorgaanbiederseen contract. Als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, krijg jealleen het ‘normale’ tarief vergoed. Normaal gesproken is dit tarief genoeg om de helerekening te dekken. Het kan immers voorkomen dat dit niet het situatie is. Als je vooreen zekere behandeling naar een dure kliniek gaat, krijg je hoogstwaarschijnlijk niet je hele behandelingvergoed. Het ‘normale’ tarief is dan lager dan het tariefwat de privékliniek rekent.

Alles wat je moet weten bij zorgverzekeringen vergelijken

Zorgverzekeringenvergelijken staat ieder jaar bij veelmensen in de agenda. Je kunt er namelijk veel geld meegeld overhouden. Ook alsje weet waar je goed op moet letten. een ieder die indit land woont of werkzaam is, isvoorgeschreven om in ieder geval eenbasisverzekering voor zorg af te sluiten. Daarmee wordt destandaardzorgverlening door een huisarts, apotheek en ziekenhuis gedekt.

Ernaast kun je jouw aanvullendverzekeren voor kosten uit zorgverlening die niet door hetbasispakket worden uitbetaald. Dit is nietvoorgeschreven en dus op vrijwilligebasis. gedurende het zorgverzekeringenvergelijken merk je al gauw dat deverzekeringsmaatschappijen verschillen in zorgbeschermingen bijbehorende premies. Hier kun je lezen welke aandachtspunten er zijn bijhet zorgverzekeringen vergelijken.

Wat is het eigen risico?

Wanneer je bezig bent met zorgverzekeringen vergelijken, dan zieje veelvuldig de term ‘eigen risico’ voorbij komen. Wat is dit nu eigenlijk? InNederland geldt bij iedere basisverzekering eeneigen risico van minimaal € 385. Ditis de premie die je zelf moetbetalen op welk moment je zorg verleend krijgt endus zorgkosten maakt. Pas nadat je zelf deze €385,- aan zorgkosten hebtbetaald, betaalt je zorgverzekeraarje zorgverlening. Het eigen risico kent de volgende criteria:

  • is van toepassing gedurende een kalenderjaar;
  • kan niet doorgeschoven worden naar een volgendkalenderjaar;
  • geldt perindividu/consument vanaf 18 jaar;
  • is alleen op de verplichte basisverzekering vantoepassing (geldt niet voor aanvullende verzekeringen).

Verhoging eigen risico

Stel dat je in een blakende gezondheid verkeert. Je kunt je laatstebezoek aan de huisarts wellicht niet meer herinneren, laat staan je laatste ziekenhuisbezoek. Dan kun je er voorkiezen om het eigen risico te verhogen. Dit kan met € 100, € 200, € 300, € 400en € 500. Zorgverzekeraars moeten dezemogelijkheid bieden, waarbij je tegelijkertijd eenpremiereductie krijgt. Dit kunje aardig wat opleveren. Maar let wel, het woord ‘risico’ wordt hier niet voorniets gebruikt. Mocht je onverhoopt wel naar het ziekenhuis moeten, dan moet jeje verhoogde eigen risico-bedrag uit eigen zak betalen. Dit kan dusoplopen tot maximaal € 885.

Wel of geen aanvullende tandartsverzekering?

Veel klanten zijn in deveronderstelling dat ze een aanvullende tandartsverzekering moetenaan gaan. Maar is dat inderdaad wel nodig?

Voor kinderen en jongeren tot 18 kalenderjaar geldt dat de meeste tandartskostenbetaalt worden door de basisverzekering. Denk hierbij aan:

  • periodieke controles;
  • tandsteenverwijdering en fluorbehandeling;
  • vullingen en wortelkanaalbehandelingen;
  • röntgenfoto’s.

Heeft jejongste kind een beugel nodig? Dan moet je wel eenaanvullende verzekering aan gaan. Orthodontie bij kinderenen jongeren tot 18 jaar zit namelijkniet in de basisverzekering.

Volwassenen moeten doorgaans een aanvullende tandzorgverzekering aan gaan om de zorgkosten van de tandarts uitbetaald te krijgen. Heb je echter een gezond gebit? Dan betaal je veel meer aan kosten dan de uitbetalingshoogte die je van je zorgverzekeringsmaatschappij tegemoet kunt zien. Check daarom eerst de volgende punten alvorens je al dan niet een aanvullende tandartsverzekering afsluit:

  • zijn er lopende jouwperiodieke gebitscontrole extra behandelingen nodig;
  • vraag je tandarts naar de te verwachtenbehandelkosten voor de komende 1 tot 2 twaalf maanden.
Scroll to top