Aansprakelijkheidsverzekering Kind

Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan toch interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeraar je het beste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het voordeligste is? In dit artikel vindt je alle informatie die je nodig hebt voordat je begint met wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, en alvorens je er een gaat aan gaan.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren bij wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je vrouw kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het volleyballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een AVP vergoedt de kosten van de schade als jij of je dochter per abuis de veroorzaker is van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je vriendin als particulier maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een WAverzekering biedt bescherming voor schade waar jij ofje dochteraansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. daarnaast ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,houdt in niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook verantwoordelijk voor gebrekenaangebracht door je hond.Ook ben jijaansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een mankement aan je huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren is nietgeboden in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jouwvriendin ietsdoet waardoor schade ontstaat, kun jeover het algemeen verantwoordelijk worden gesteldvoor de geleden gebreken. Dat houdtin dat de verzekerde opdraait voor degebrekenaan spullen, maar ook voor gebreken aan degezondheid van mensen. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U wilt nietdubbel verzekerd zijn en ook nietvoor elk gevalletje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isover het algemeen geenonnodige luxe. U acht de kans over hetalgemeen klein, maar u zitmeestaltoch watontspannender op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die schade aanricht bij de buren voor u financieelgeen effecten heeft. Een tegenslag zit helaas ineen niet groot hoekje en komt altijd opeen moment dat het u niet goed uitkomt, vooral financieel niet.

De onkostenkunnen nogal in enkele stappen oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage maandprijs maandelijks kunt u ditbedreiging al afdekken. Voor zo’n €34 pertwaalf maanden bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

 • Een AVP wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
 • Een AVP vergoed letselschade en zaakschade
 • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
 • Zuivere vermogensgebreken isook uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jij aan een ander of zijn spullen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsverzekerde schade aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een AVP verplicht?

In Holland is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Ook met enthousiaste huisdieren zit eenongeluk in een niet groot hoekje. Dekosten voor het betalen van deschade kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met dekking voor het gehelegezin (circa €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog enzeker geen reden om zo’n verzekeringniet aan te gaan. daarnaast ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Een WA verzekering dekt niet:

 • gebreken die met opzet veroorzaakt is
 • gebreken aan lucht-, vaar- en motorrijtuigen
 • Enkel financiële schade

  Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogeremaandprijs die je elke maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel optie vrijheid in.

  Vergelijk te allen tijde de maandprijs bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

  Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die belangrijk zullen zijn op de hoogte van demaandprijs en kan de premie daaromook anders uitvallen bij diverseverzekeraars. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Eenlage maandprijs met een dekkingsbedrag per situatie dataan de lage kant ligt, zal wel vervelende consequentiesmet zich meebrengen op welk moment er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per situatie kan dat aardigoplopen en bekijk je dus immer de mogelijkheidom het eigen risico af te aankopen. Dat betekentgewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er tevensverzekerd van dat er in geen situatie bijkomende kostenzullen zijn in situatie van eenongeval.

  Bekijk bij dezelfdeverzekeringsmaatschappij ook deoptie om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er claims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meesteenvoudigemethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

  Snel overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

  Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Scroll to top