Uitvaartverzekering Aanvragen

Vergelijk Uitvaartverzekering

De begrafenisverzekeraars die je op deze site kunt vergelijken zijn: Monuta, Nuvema, DELA, Yarden en Ardanta. Deze uitvaartverzekeraars bieden diverse overlijdensrisicoverzekering aan. Er zijn verschillende soorten overlijdensrisicoverzekering waar je uit kunt kiezen. Zo kun je ervoor kiezen om alleen een bedrag in geld te verzekeren, dit noemen we een kapitaalverzekering. Tevens is het een optie om een dienstenpakket samen te stellen, dit noemen we een verzekering in natura. Ook kan er een combinatieverzekering worden afgesloten, waarbij zowel diensten als een geldbedrag gedekt wordt. Ook is het een optie een overlijdensverzekering af te sluiten.

Vergelijk Uitvaartverzekering

Aandachtspunten uitvaartverzekering vergelijken

Een voor de handliggende factor is dekostprijs van debegrafenisverzekeringen. Deze wordt met nameberekend worden aan de hand van de leeftijdvan de consument, maar ook op basis van de dekking.De uitvaartverzekering met de laagstemaandpremie is om die reden niet perdefinitie de beste mogelijkheid voor joupersoonlijk. Kijk dan ook nietalleen naar de laagsteprijsuitvaartverzekeringen, maar houd ookrekening met alle opties die jij van betekenis vindt bij eenbegrafenis.

Vergelijk depremie van verschillendeuitvaartverzekeraars uitsluitendals het dekkingsbedrag hetzelfde of vrijwelgelijk is. Ga je eenuitvaartverzekeringen vergelijken met anderebegrafenisverzekeringen, neem dan immer de volgende 3 eigenschappen mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Diensten welke niet bij iedereverzekeraar gedekt worden zijn ondermeer de rechtsbijstandsdekking en eenclaimlenvergoeding. Tevens kunnener verschillen bestaan in de catering gedurende de plechtigheid,de rouwkaart en het uiterste aantal gasten op debegrafenis.

2. Indexatie

Een erginteressante eigenschap bij het vergelijken vanbegrafenisverzekeringen is of deze geïndexeerd is.Indexatie betekent dat debegrafenisverzekeringen waardevast is. Omdat eenbegrafenisverzekering in de meestesituaties tientallen jaren voor het doodal wordt aangegaan, is dit essentieel.

3. Aanpasbaarheid

Bij sommigebegrafenisverzekeraarsis het maken van aanpassingen lastiger dan bij anderebegrafenisverzekeraars. Ga je een begrafenisverzekeringvergelijken met andere begrafenisverzekeringen,kijk dan de voorwaarden van de polos ommeer te weten te komen over de mogelijkheid tot bijstellen.In sommige gevallen kan debescherming in hoge mate gepersonaliseerd worden. Wel kan dit gepaard gaan met een verhoging van demaandpremie, ondermeer wanneer het maximale aantal gasten opde uitvaart uitgebreid moet worden.

Overlijdensrisicoverzekering

Eenoverlijdensrisicoverzekering neemt u niet voorniets. Als in een gezin een van de ouders dood gaat, heeft dat enorme gevolgen.Natuurlijk is er de klap om zonder deander verder te moeten. Maar er valt ook een kostwinner of eenverzorger weg. Met een overlijdensrisicoverzekering kunt u verzekeren dat er dan geldvrijkomt voor de consumenten die achterblijven.

Afhankelijk van desamenstelling van uw situatiebepaalt u zelf hoe en voor welk bedrag u zich verzekert. Kies eenoverlijdensrisicoverzekering die aansluit bij uw persoonlijke situatie.{

Uitvaartverzekeringen

Welkom op onzewebsite. Over het algemeen wordteen uitvaartverzekering maar 1 keer in het leven afgesloten, hierdooris het van belang dat men een geïnformeerde, maar ook een gewenstekeus maakt. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn en bieden daarom een handig overzichtwaarin u uw uitvaartverzekering vergelijken kunt. Tevens leggen wij diversebegrippen uit nopens uitvaartverzekeringen.Naast dat u kunt kiezen uit allerhandepolissen zijn er allerhandetermen die wij nader toelichten en slimme blogartikelendie meer over de uitvaartverzekering duidelijk maken.

Verzekeraars

Eenuitvaartverzekering is persoonlijk, niet alleen op de voorwaarden, maarook op de te betalen premie. Twee factoren diegrotendeels de premie bepalen zijn uw leeftijd engezondheid. U kunt op deze website uw uitvaartverzekering vergelijken op basisvan uw leeftijd, het consument minimumbedrag en aan de hand van de optieof uw begraven of gecremeerd wilt worden.

Voorwaarden en premie

U kuntsnelen simpel een geïnformeerde keuzemaken. Naast dat u weet welk financiële producten er exact zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet zelf opzoek te gaan naar al deze providers, maar het iseen optie alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het een optie via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarmogelijkheid te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

verzekeringsmaatschappijenuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna een miljoen leden en is dé uitvaartorganisatie van Nederland, methoogste persoonlijke aandachtvoor iedere afzonderlijke consument en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er tijdensde uitvaart, maar ook in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Yarden

Mijn Laatste Wensen Uitvaartverzekering is deuitvaartverzekering die Yarden aanbiedt. Het betreft een flexibele verzekering. Kiest u vooreen gedekt bedrag van 1500 euro dan hoort hierbij een lagemaandmaandprijs van 1,99 euro.

De pre’s van Yarden zijn onder andere:

 • 10 procent extrabesteedbaar bedrag wanneer Yarden de uitvaart verzorgd
 • gangbaremedische acceptatie
 • Voorschot bijterminale ziekte mogelijk

Monuta

Met het pakket van Monutazijn de belangrijkste kosten voor een uitvaart gedekt.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De uitvaartkist
 • {Vervoer van de overledene van de kerk naar het uitvaartcentrum
 • Volgauto
 • De dragers, voor lopende debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag hangt af van welke vorm u kiest.

Extra voordelen van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaargratis meeverzekerd
 • De diensten in een pakketverzekering zijn waardevast,ook op welk moment de onkosten stijgen

BudgetUitvaartPolis

Deuitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis bestaat sinds 2014. Deverzekeraar maakt onderdeel uit vanalledaagsBelang Verzekeringen en probeert naar eigen zeggen de kosten zo laageen mogelijkheid te houden. Deverzekeringsmaatschappij doet dit door zoveel mogelijk zaken online te regelen.

Scherpe premie

BudgetUitvaartPoliszet met de uitvaartverzekering met name in op een scherpepremie per maand. Die valt, uiteraard, online te berekenen.BudgetUitvaartPolis biedt de vrijheid om zelf een uitvaartverzorger te kiezen.Kinderen zijn gangbaregedekt tot 18 12 maanden ende polis voorkomt hoge uitvaartkosten voor de nabestaanden.

Nuvema

Nuvema kan u eenopmaat gemaakte natura poli aanbieden. 300 lokale uitvaartverzorgers en 75eigen vertegenwoordigers assisteren u bij het realiserenvan uw uitvaartwensen.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Totaal op maat gemaakt
 • Scherpe premie
 • Tussentijds voor niks aanpassen

Kapitaal uitvaartverzekering

Een kapitaaluitvaartverzekering kunt u aangaan mits u wilt dat uw nabestaandengeld betaald krijgen voor het verzorgen van uwbegrafenis of crematie. U hoeft niet van te voren bepalen hoe uw uitvaart erexact uitziet en behoud hierdoor flexibiliteit envrijheid. Echter biedt Nuvema niet een kapitaal polis alleen, dit dientgecombineerd te worden met een naturauitvaartverzekering in geld.}}

Scroll to top