Uitvaartverzekering Nederland

Unive Uitvaartverzekering

Veel mensen hebben extra behoeften voor een uitvaart. Hier wordt in deze vergelijker geen rekening mee gehouden. Wel is het bij een aantal uitvaartverzekeraars mogelijk om tot een zeker niveau zelf de verzekering samen te stellen, opdat de verzekering meestal op maat is voor de speciale wensen.

Unive Uitvaartverzekering

Aandachtspunten begrafenisverzekering vergelijken

Hoe moet ik eenbegrafenisverzekering vergelijken? Doorverschillende natura- en/of kapitaalverzekeringen met elkaar te vergelijken, kun je onpartijdigbepalen welke begrafenisverzekeringen hetvoordeligste bij jouw situatie past.Om diversebegrafenisverzekeraarsgoed met elkaar te kunnen bekijken moet je echter welweten op welke opties je moet letten.

Vergelijk demaandpremie van verschillendebegrafenisverzekeraars uitsluitendwanneer het dekkingsbedrag hetzelfde of vrijwelgelijk is. Ga je eenuitvaartverzekeringen vergelijken met anderebegrafenisverzekeringen, neem dan altijd de volgende 3 opties mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Zaken welke niet bij elkeverzekeringsmaatschappij gedekt worden zijn ondermeer de rechtsbijstandsdekking en eencalamiteitlenvergoeding. Tevens kunnener verschillen bestaan in de catering tijdens de plechtigheid,de rouwdruk en het uiterste aantal gasten op deplechtigheid.

2. Indexatie

Doorbijvoorbeeld inflatie is achtduizend euro op het moment vanschrijven meer waard dan overtientallen jaren, op welk moment deklant overlijdt. Met indexatiewordt onder meer voor inflatie gecorrigeerd, waarmeede waarde die een begrafenisverzekeringen op het momentvan ondertekenen representeert tevens na enkele jaren nog gelijk is.

3. Aanpasbaarheid

Bij sommigebegrafenisverzekeraarsis het maken van aanpassingen moeilijker dan bij andereuitvaartverzekeraars. Ga je een begrafenisverzekeringvergelijken met andere begrafenisverzekeringen,kijk dan de voorwaarden van de polos ommeer te weten te komen over de mogelijkheid tot bijstellen.In enkele gevallen kan dedekking in hoge mate gepersonaliseerd worden. Wel kan dit gepaard gaan met een ophoging van deprijs, ondermeer als het uiterste aantal gasten opde begrafenis verhoogd moet worden.

Begrafenisverzekering vergelijken online

Ophet moment worden vrijwel alleuitvaartverzekeringen onlineafgesloten. Een begrafenisverzekering vergelijken ishierdoor efficiënter enoverzichtelijker geworden. Alle kenniskan naast elkaar worden gelegd. Zo is het overzichtelijker om eenuitvaartverzekering af te sluiten.{

Uitvaartverzekeringen

Welkom op onzewebsite. Over het algemeen wordteen uitvaartverzekering maar één maal in het leven afgesloten, daardooris het doorslaggevend dat men een geïnformeerde, maar vooral een verstandigeoptie maakt. Wij willen u zo goed eenoptie van dienst zijn en bieden daarom een handig overzichtwaarin u uw uitvaartverzekering vergelijken kunt. Tevens leggen wij verschillendebegrippen uit aangaande uitvaartverzekeringen.Naast dat u kunt kiezen uit allerleipolissen zijn er verschillendetermen die wij nader toelichten en gewenste blogartikelendie meer over de uitvaartverzekering duidelijk maken.

Verzekeraars

Uitvaartverzekeringvergelijken zorgt ervoor dat u precies weet wat de voor-en nadelen vaneen bepaalde verzekeringsmaatschappij zijn, tevens is dekosten van belang.misschien krijgt u in de toekomst een financiëlemeevaller en wilt u de optie hebben uw polis premievrij temaken. Zo zijn erverschillende punten waaropu een vergelijking kunt maken. Een handig overzicht wordt op deze websitegetoond waarop enkeleverzekeringsmaatschappijen opuiteenlopende punten metelkaar vergeleken worden. Deverzekeringsmaatschappijen waarvan wij de uitvaartverzekeringvergelijken zijn bekend en al vele jaren actief in de uitvaartbranche, namelijkMonuta, Yarden, DELA, BudgetUitvaartPolis, Ardanta en Nuvema. Aan de hand vanuw wensen en uw leeftijd is het tevens een mogelijkheid depremie bij de bovengenoemdeverzekeraars in één overzicht te bekijken.

Voorwaarden en premie

U kuntsimpel een geïnformeerde keuzemaken. Naast dat u weet welk financiële producten er precies zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet zelf opzoek te gaan naar al deze providers, maar het iseen optie alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het eenmogelijkheid via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naaroptie te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

verzekeringsmaatschappijenuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna 1 miljoen leden en is 1grootste uitvaartorganisatie van Nederland, methoogste persoonlijke tijdvoor iedere afzonderlijke klant en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er tijdensde uitvaart, maar ook in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor een ieder bereikbaar te maken.

Yarden

Ook is erflexibiliteit tot de uitkering, er zijn namelijkdire keuzen.

Je kunt ervoorkiezen om de uitvaart te laten vergoeden, hierbij kan Yardenzorgdragen voor het betalen van de onkosten van deuitvaart tot de hoogte van hetverzekerde bedrag. Je ontvangt 10% extrafinanciële mogelijkheden opwelk moment Yarden uw uitvaart verzorgt. Ernaast bestaat demogelijkheid om yarden geld te laten uitkeren. Tevensis er een combinatie van beide eigenschappenmogelijk. Kiest u voor de uitvaartverzekering van Yarden, dan kunt u kinderentot het 21ste levensjaar zonder extrakosten meeverzekeren.

De pluspunten van Yarden zijn onder andere:

 • 10 procent extrafinanciële middelen wanneer Yarden de uitvaart verzorgd
 • Tussentijds aanpassenmogelijk
 • Voorschot bijterminale ziekte mogelijk

Monuta

Met de verzekering van Monutazijn de belangrijkste onkosten voor een begrafenis ofcrematie gedekt.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De laatste verzorging
 • {Vervoer van de overledene van de kerk naar het uitvaartcentrum
 • Condoleanceboek en een bewijsvan overlijden
 • De dragers, voor tijdens debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag is afhankelijk van welke vorm u kiest.

Extra pre’s van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarkosteloos meeverzekerd
 • Naast het basispakket krijgt u een extra pakketdat vrij te besteden is. U kunt dit bedrag eventueel besteden voor een steen ofandere extra’s

BudgetUitvaartPolis

De bedenkers van deBudgetUitvaartPolis Uitvaartverzekeringen geven aan veel ervaring te hebben metuitvaartverzekeringen en -verzorgingen. Ze weten goed hoe de markt in elkaarzit en wat veel klanten bezighoudt. daardoorontdekten ze onder meer dat veelklanten het vinden van deuitvaartverzekering ver voor zich uit schuiven, in enkele gevallen vanwege de kosten. BudgetUitvaartPolisprobeert er met de online uitvaartverzekering voor te zorgen dat deonkosten zo laag mogelijk liggen,waarmee het niet nodig is om een hoge kosten tebetalen. Hier staat tegenover dat de verzekeringsmaatschappijverzekeringnemern verschillende zaken zelfonline laat regelen en dat er een contactformulier beschikbaar is voor vragen.

Scherpe premie

BudgetUitvaartPoliszet met de uitvaartverzekering met name in op een scherpekosten per maand. Die valt, uiteraard, online te berekenen.BudgetUitvaartPolis biedt de vrijheid om zelf een uitvaartverzorger te kiezen.Kinderen zijn simpelegedekt tot 18 12 maanden ende polis voorkomt hoge uitvaartkosten voor de nabestaanden.

Nuvema

Bij Nuvemaheeft u de optie uitdiversesoorten uitvaartverzekeringen. in de regel wordt er gekozen voor een natura uitvaartverzekering,maar u kunt ook kiezen voor een kapitaalverzekering, een begrafenis ofcrematieverzekering, een koopsom polis of een uitvaartdeposito. Allesoorten hebben hun eigen voordelen, het is maar net welke hetbeste bij u past.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Totaal op maat gemaakt
 • Scherpe premie
 • Tussentijds zonder extra kosten aanpassen

Kapitaal uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

Het is in Nederlandniet verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Toch zijn er veelmensen die voor een dergelijke verzekering gekozenhebben! Met een uitvaartverzekering bent u verzekerdvoor de a-sociaal hoge kosten van een uitvaart, in hetgeval dat u zou overlijden.

Het verschilt perverzekering en verzekeraar of uw nabestaanden eenfinanciële uitbetaling krijgen bij uw overlijden ofdiensten aangeboden krijgen om de uitvaart te organiseren.

Een kapitaalverzekering ofnaturaverzekering? 

Een combinatieverzekeringafsluiten 

Als alternatief voor de kapitaalverzekering en naturaverzekering wordteen combinatieverzekering aangeboden. Dit type uitvaartverzekering heeft in deafgelopen jaren steeds meer aan populariteitontvangen en vormt, zoals de naam van dezeuitvaartverzekering al doet vermoeden, een combinatie van een naturaverzekeringen een kapitaalverzekering. Bij een combinatieverzekering krijgt u een aantaldiensten aangeboden, in combinatie met een financiële betaling.

Wat kost een uitvaart? 

Gemiddeldgenomen kost een begrafenis of een crematie zo’n €7000,-. Het is logischerwijs sterk van uw persoonlijkevoorkeuren afhankelijk wat de preciezekosten voor een uitvaart zullen zijn. In de afgelopen jaren is er bijvoorbeeld een duidelijke prijsstijging te zien in de kostenvoor de gehele organisatie van een uitvaart.{

Producten- enuitvaartdienstenverzekering

Bij de verzekering voor producten- en uitvaartdiensten wordt geen geld uitgekeerd.

Verzekering in geld

Denk je juist dathet goed voor het verwerkingsproces van je nabestaanden is dat zij je uitvaartregelen, kies dan voor een verzekering in geld. Bij deze verzekeringsvorm wordthet verzekerde bedraguitbetaald op moment van overlijden. Dekeuzes liggen dan volledig bij jenabestaanden, waarbij er geen financiële zorgen zijn. Sommige uitvaartverzekeraarsbieden niet alleen een uitvaartverzekeringsvorm, maar verzorgen tevens jebegrafenis of crematie. Wanneer je daar voor kiest ontvang jein de meeste gevallen een aanzienlijke korting.

lopendehet uitvaartverzekeringen vergelijken ontdek je dat, ongeacht deuitvaartverzekeringsvorm, veel uitvaartverzekeraarskinderen tot 18 jaar kosteloos meeverzekeren.}}}

Scroll to top