Goedkoopste Aansprakelijkheidsverzekering

Sns Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor particulieren (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakte bij de buren, is bijvoorbeeld schade die je niet echt zelf gemaakt hebt. Per slot van rekening wordt de gebreken jou volgens de wet wel toegerekend. We hebben het in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een AVP?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij sns aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het tennissen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een vader voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten van de gebreken als jij of je partner per ongeluk de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je zoon als privé-persoon maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming voor gebreken waar jij ofjouw zoonaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,houdt in niet dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent somstevens verantwoordelijk voor schadeaangebracht door je huisdier.Ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die isontstaan door een gebrek aan jouw woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jehuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Immers is het inderdaad voor vrijwel een ieder een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U kuntbij de verzekeraar kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt aan gaan. Dit ligt vrijwel altijd tussen de €500.000 en €2.500.000 perclaim. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Op welkmoment je iets doet dat schade veroorzaakt, ben je er volgens dewet aanspreekbaar voor. Dat betekent dat je de kosten van de schade moet betalen. Eigendommen van een ander kunnen zijn beschadigd, maar jekunt tevens iemand onbedoeld verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan ben jij verantwoordelijk voor de gebreken die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de gebreken uit eigen zak betalen.Een kleine schade is in de regel niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of hulpbehoevend raakt? Dan looptde schade al simpel op.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

 • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel AVP genoemd
 • De AVP vergoed letselgebreken en zaakschade
 • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt nietuitbetaald
 • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenvergoed door een WA verzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die gebreken die iemand aan iemand anders of zijn spullen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsklant schade aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 vergoed pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In ons land is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Vooral met kinderen zit eenongeluk in een nihil hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan enorm hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (bij benadering €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag ensowieso geen reden om zo’n polisniet aan te gaan. ernaast ben je als jegeen WAverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Een aansprakelijkheidsverzekering betaalt niet:

 • Met opzet veroorzaakte schade
 • schade veroorzaakt door motorrijtuigen, luchtvaartuigen of vaartuigen
 • {gebreken aan geleasede goederen of gehuurde goederen}
 • schade veroorzaakt door seksueel gedrag

  Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogeremaandprijs die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel optie vrijheid in.

  Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

  Een ieder doet wel eens iets ondoordachtsof kan een ongeval veroorzaken. Als anderepersonen hierdoor gebrekenondervinden, kun je hiervoor verantwoordelijk zijnen deze gebreken moeten vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA dekttegen de financiële effecten hiervan.

  Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering(AVP) of inboedelverzekeringsluit je op facultatieve basis af. Een WA verzekering isnietteminverplicht als je in Nederland auto wilt rijden. Op onze website vind jevergelijkingstools waar je voor niks gebruik van kunt maken.

  Voor je een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken kunt hebben wij enkele gegevens van jenodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekeringnemer, hette verzekeren bedrag en de limiet van heteigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst metaanbieders uit de vergelijker rollendie voor jou interessant kunnen zijn.Door het vinden van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegenschade of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De premievan aansprakelijkheidsverzekeringenis naar verhouding laag. Veelvoorkomende gebreken .

  Een aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt gebreken die je onbedoeld hebt veroorzaakt bijeen ander en waarvoor je zelf aansprakelijk bent.Onder andere: je laat een glas wijn over het tapijt vande buurman vallen. Of je zoontje fietst per ongevaleen voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt de ontstane gebreken aan anderen.

  Een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken en ogenblikkelijk vinden met korting doe je op dezewebsite. Een aansprakelijkheidsverzekeringtevens wel avp genoemd wordt vaak afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Jekan onder andere risico-aansprakelijk zijnvoor je huisdier, woonhuis, familieen uiteraard jezelf. Met een avp dekje de financiële gevolgen af waarvoor je verantwoordelijkgesteld kan worden. De maandprijs van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag.Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt overhet algemeen afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

  Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot pertegenslag een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken opde grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebtafgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jouaansprakelijk kunnen stellen voor de geleden materiëlegebreken van de vaas.

  De aansprakelijkheidsverzekeringvoor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiëleperikel van aansprakelijkheid. Hetbeschermt je niet alleen tegen materiële gebreken, zoals de vaas in deeerder genoemde voorbeeld, maar tevens tegen gebreken aanpersonen (ook wel letselschade) en schade aan zaken.

  Het plezierige aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een schade niet perse door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je bijvoorbeeld de situatie in dat er een waterleiding in jouw huisspringt en dat de vrijgekomen water gebreken bij je burenveroorzaakt. Deze schade heb je niet acuut veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekeringbetaalt gebreken op de grond van de wet.

  Op welk moment u verscheideneverzekeringen en verzekeringsmaatschappijen met elkaarvergelijkt, zal het u misschien opvallen dat diverseverzekeringsproducten en verzekeraars veelovereenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in hetgegeven dat veel aanbieders van aansprakelijkheidsverzekeringen defeitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerdeorganisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekeringvergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er tevensgrote verschillen die ook te vinden zijn in de gebodenpakketten en modules, net als in de hoogte van de premies.Ernaast is het tevens goed, op welk moment u aleen aansprakelijkheidsverzekering heeft,uw huidige verzekering te vergelijken met andereverzekeraars.

  Tevens helpen wij jou graagmet het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering(een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vulthier je gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode,schadevrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risicoen aantal kilometers per kalenderjaar – en opbasis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met deaanbieders die hetbeste bij jouw situatiepassen. Een WA verzekering aan gaan is nog nooit zoeasy geweest.

  Wij doen ons best om de lijst van aanbieders up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de slimste aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan ook groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

  Veel mensen in Nederland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf inde hand hebben van zekere zaken. Zonder teveel te generaliseren,kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben wedesondanks niet overal invloed op. ‘Een ongeluk zit in eenniet groot hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde.‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt eenbekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van deNederlanders beseft dan tevens dat het van invloed is om goed verzekerdte zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kanbepalen. Het is cruciaal om bij alle type verzekeringen goed alle voorwaarden te lezen.

  Snel overstappen WA verzekering

  Het klinkt moeilijk om je oude WA verzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor sns aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Scroll to top