wat kost een rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Prijs

Een juridisch conflict kaneen ieder krijgen. Dan is het fijn als u een rechtsbijstandverzekering hebt. Maar u wiltnatuurlijk niet te veel kostenbetalen voor die enkele keer dat u een conflict hebt. Kies daarom voor een complete rechtsbijstandverzekeringmet eigen bijdrage en bespaar op uw maandlasten.

Rechtsbijstandverzekering vergelijken

Wilt u een rechtsbijstandverzekeringaan gaan dan doet u er goed aan eerst deverzekeraars te vergelijken. Bedenkt uzich hierbij goed welke pakketten u nodig heeft. Er zijnbepaalde pakketten gericht opwerk- en vermogensconflicten.Met onze vergelijker kunt usimpel kiezen welk pakket u wilt verzekeren en hierbij vindenwij dan automatisch de goedkoopste verzekeraar.

Rechtsbijstandverzekeringenvergelijken bij deze website is heeleenvoudig. Je hoeft maar eenaantal gegevens in te vullen en je ziet spoorslags welke rechtsbijstandverzekeringhet slimste bij jou past. Als je wilt,kun je tevens de polisvoorwaarden vande rechtsbijstandverzekeringbekijken.

Is een rechtsbijstandverzekering nodig?

Dat hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Hoe groterde kans dat u juridische problemen krijgt, hoe zinvoller het is om een rechtsbijstandverzekering te nemen.Een aantal mensen dierechtsbijstand nodig hebben, komen in aanmerking voor gesubsidieerderechtshulp. Er zijn tevens organisaties die hun leden hulp bieden bijspecifieke problemen, zoalsANWB en vakbonden.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeraar. U kunthierbij kiezen uit vijf verschillende typen dekkingen, namelijk: wonen, verkeer en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van problemen bij hetaanschaffen of huren van consumentengoederen, een geschilmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn opzich simpel op te lossengeschillen.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander geschil met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw salaris. De dekking voor problemen met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde mogelijkheid die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op geschillen met een verhuurdervan een woning. Ook conflicten die u met uw burenof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om problemen diebetrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hogekosten voor juridisch advies bijgeschillen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om geschillen die ontstaan zijn bij personenvervoer, maar ook om geschillenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op problemen op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een probleemverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden deonkosten voor juridisch advies verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeringsmaatschappijenaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll to top