goedkope rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Interpolis

Mocht u plotselingrechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekeringu een hoop onkosten schelen. Bij het aan gaan vaneen rechtsbijstandverzekering bent unamelijk verzekerd voor de kosten van de benodigderechtshulp.

Rechtsbijstand verzekering vergelijken: zo werkt het

Bij deze website kun jeeenvoudig je rechtsbijstandverzekeringvergelijken en de verzekering vinden die bij jou past. Je beantwoordt eerstenkele vragen over je persoonlijke situatie. Tevens kun jekiezen in welke gevallen je graag een beroep op rechtsbijstand wiltkunnen doen. Daarna zie je gauw wat voor jou debetere deals zijn die jeonverwijld kunt vinden. Je kunt alle rechtsbijstandverzekeringen bekijken enmet elkaar vergelijken. Binnen tien minuten heb je al een goede rechtsbijstandverzekering geregeld.

Is een rechtsbijstandverzekering nodig?

Dat hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Hoe groterde kans dat u juridische problemen krijgt, hoe zinvoller het is om een rechtsbijstandverzekering te nemen.Een aantal klanten dierechtsbijstand nodig hebben, komen in aanmerking voor gesubsidieerderechtshulp. Er zijn tevens organisaties die hun leden hulp bieden bijbepaalde problemen, zoalsANWB en vakbonden.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeringsmaatschappij. U kunthierbij kiezen uit vijf verschillende soorten dekkingen, namelijk: wonen, verkeer en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van geschillen bij hetaankopen of huren van consumentengoederen, een probleemmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn op zichzelf simpel op te lossengeschillen.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander probleem met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw salaris. De dekking voor problemen met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde mogelijkheid die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op geschillen met een verhuurdervan een woning. Ook geschillen die u met uw burenof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om problemen diebetrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hogekosten voor juridisch advies bijproblemen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om problemen die ontstaan zijn bij auto’s, maar ook om problemenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op geschillen op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een geschilverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden dekosten voor juridisch advies verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeraarsaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll to top