rechtsbijstandverzekering vergelijken

Rechtsbijstandverzekering Direct Hulp

Wat isrechtsbijstand? Rechtsbijstand is niets anders dan hulp bij juridischeproblemen. Een ieder kan onverwachtbetrokken raken bij een conflict. Dan biedtde rechtsbijstandverzekeringgelukkig een uitkomst.

Rechtsbijstandverzekering vergelijken

Wilt u een rechtsbijstandverzekeringaan gaan dan doet u er goed aan eerst deverzekeringsmaatschappijen te vergelijken. Bedenkt uzich hierbij goed welke pakketten u nodig heeft. Er zijnbepaalde pakketten gericht opwerk- en vermogensconflicten.Met onze vergelijker kunt ueenvoudigen simpel aangeven welk pakket u wilt verzekeren en hierbij vindenwij dan automatisch de meest voordelige verzekeraar.

Rechtsbijstandverzekeringenvergelijken bij onze website is heeleenvoudig. Je hoeft maar eenaantal gegevens in te vullen en je ziet terstond welke rechtsbijstandverzekeringhet betere bij jou past. Als je wilt,kun je tevens de voorwaarden van de polis vande rechtsbijstandverzekeringbekijken.

Nadelen van de rechtsbijstandverzekering:

U mag bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geen eigenadvocaat kiezen, u krijgt in de regel een juridisch medewerker toegewezen en daar moet u het mee doen.

  • U betaalt een mogelijkheidjarenlang premie zonder dat u in een juridischconflict verzeild raakt. Een advocaat of jurist schakelt udoch alleen in als udaadwerkelijk een juridisch probleem heeft.
  • Een juridisch medewerker van een rechtsbijstandverzekering heeftmeestal erg veel dossiers onder zich invergelijking met een reguliere advocaat. Hierdoor komt het in de praktijk nogwel eens voor dat u bij een rechtsbijstandverzekeraar wat langer moet wachtenop antwoord op uw vragen.
  • Rechtsbijstandpolis of uiteindelijk liever zelf een eigen advocaat inschakelen?

Of het in uw geval verstandiger is om een rechtsbijstandverzekering te kiezen of in een voorkomend geval zelf eenadvocaat in te schakelen, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.Rechtsbijstandverzekeraars en advocatenbenadrukken graag hun eigen kwaliteiten en schilderen de concurrent nogal eensnegatief af.

Het eindoordeel moet zijn dat beide partijeneen eigen rol en functie vervullen. De één zal veelbaat hebben bij een rechtsbijstandverzekering,terwijl een ander juist liever zelf een advocaat wil kunnen kiezen als er zicheen juridisch probleem voordoet.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeringsmaatschappij. U kunthierbij kiezen uit vijf verschillende typen dekkingen, namelijk: consumentenrecht,inkomen,en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van geschillen bij hetaanschaffen of huren van consumentengoederen, een geschilmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn opzich gemakkelijk op te lossengeschillen.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander geschil met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw salaris. De dekking voor conflicten met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde mogelijkheid die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op problemen met een verhuurdervan een huis. Ook geschillen die u met uw burenof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om conflicten diebetrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hogekosten voor juridische hulp bijproblemen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om problemen die ontstaan zijn bij personenvervoer, maar ook om conflictenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op problemen op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een conflictverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden dekosten voor juridische hulp verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeraarsaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll to top