wat is een rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Bedrijf

Een juridisch probleem kaniedereen krijgen. Dan is het fijn als u een rechtsbijstandverzekering hebt. Maar u wiltuiteraard niet te veel premiebetalen voor die enkele keer dat u een conflict hebt. Kies daarom voor een complete rechtsbijstandverzekeringmet eigen bijdrage en bespaar op uw maandlasten.

Rechtsbijstandverzekering vergelijken

Wilt u een rechtsbijstandverzekeringvinden dan doet u er goed aan eerst deverzekeraars te vergelijken. Bedenkt uzich hierbij goed welke pakketten u nodig heeft. Er zijnspecifieke pakketten gericht opwerk- en vermogensconflicten.Met onze vergelijker kunt ueenvoudig aangeven welk pakket u wilt verzekeren en hierbij vindenwij dan automatisch de meest voordelige verzekeringsmaatschappij.

Rechtsbijstandverzekeringenvergelijken bij hier is heelgemakkelijk. Je hoeft maar enkele gegevens in te vullen en je ziet gauw welke rechtsbijstandverzekeringhet slimste bij jou past. Als je wilt,kun je ook de voorwaarden van de polis vande rechtsbijstandverzekeringbekijken.

Werking van een rechtsbijstandverzekering 

Bij een rechtsbijstandverzekeringkunt u vaak zelf bepalen voor welke soort problemen uverzekerd wilt zijn. Conflicten kunnen op verschillende vlakkentot stand komen, waarbij deze gebieden langniet altijd op uw geval van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aanrechtshulp bij een geschil met een woningeigenaarterwijl u een koopwoning heeft, of andersom een geschil meteen verkoper terwijl u de voorkeur geeft aan een huurwoning. Door u voor eenaantal van deze vlakken te verzekeren met een rechtsbijstandverzekering voorkomt u dat uw premieprijs hoger is dan hoogstvan belang is inuw situatie. Er bestaan ook rechtsbijstandverzekeringendie specifiek bedoeld zijn voor ondernemers. Zij kunnen zich met een rechtsbijstandverzekering afschermentegen de hoge kosten voor hulp bij zakelijkeconflicten.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeringsmaatschappij. U kunthierbij kiezen uit vijf verschillende typen dekkingen, namelijk: consumentenrecht,inkomen,en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van problemen bij hetkopen of huren van consumentengoederen, een geschilmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn opzich gemakkelijk op te lossengeschillen.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander conflict met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw werken inkomen. De dekking voor problemen met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde optie die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op geschillen met een verkopervan een woning. Ook conflicten die u met uw burenof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om conflicten diebetrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hogeonkosten voor juridische hulp bijgeschillen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om problemen die ontstaan zijn bij hetvervoer per auto, maar ook om geschillenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op conflicten op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een geschilverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden dekosten voor juridisch advies verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeringsmaatschappijenaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll to top