wat is een rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Arbeid

Wat isrechtsbijstand? Rechtsbijstand is niets anders dan hulp bij juridischeconflicten. Een ieder kan onverwachtbetrokken raken bij een geschil. Dan biedtde rechtsbijstandverzekeringgelukkig een uitkomst.

Dehoogte van de maandprijs wordt verder beïnvloed door uwgezinssamenstelling (alleenstaanden betalen minder premie) en devraag of u een facultatief eigen risico wilt accepteren.Tevens kennen niet alle rechtsbijstandverzekeringen een limiet aan externe (advocaat)kostenin het situatie er tenslotte een advocaat moet wordeningeschakeld. Een ongelimiteerde dekking van deze externekosten leidt over het algemeen tot eenwat hogere premie.

Probeer dus aan de hand vanrecensies of via de Consumentenbond tevens na te gaan welkeverzekeraar de voordeligstebeoordelingen heeft gekregen.

Nadelen van de rechtsbijstandverzekering:

U mag bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geen eigenadvocaat kiezen, u krijgt vrijwelaltijd een juridisch medewerker toegewezen en daar moet u het mee doen.

  • U betaalt mogelijkjarenlang maandprijs zonder dat u in een juridischconflict verzeild raakt. Een advocaat of jurist schakelt uevenwel alleen in als udaadwerkelijk een juridisch conflict heeft.
  • Een juridisch medewerker van een rechtsbijstandverzekering heeftmeestal erg veel dossiers onder zich invergelijking met een reguliere advocaat. Hierdoor komt het in de praktijk nogwel eens voor dat u bij een rechtsbijstandverzekeraar wat langer moet wachtenop antwoord op uw vragen.
  • Rechtsbijstandpolis of tenslotte liever zelf een eigen advocaat inschakelen?

Zo benadrukken rechtsbijstandverzekeringsmaatschappijenmeestal dat een rechtsbijstandpolisslechts een fractie kost van de kosten van een advocaat, met nameals het tot een gerechtelijke procedure komt. Daar staat tegenover dat degemiddelde particulier slechts een enkele keer in zijn leven een (serieus)juridisch probleem heeft en dus ook maandprijs betaaltvoor de jaren waarin hij geen beroep hoeft te doen op zijn polis.

De conclusie moet zijn dat beide partijeneen eigen rol en functie vervullen. De één zal veelbaat hebben bij een rechtsbijstandverzekering,terwijl een ander juist liever zelf een advocaat wil kunnen kiezen als er zicheen juridisch geschil voordoet.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeringsmaatschappij. U kunthierbij kiezen uit 5 verschillende typen dekkingen, namelijk: consumentenrecht,inkomen,en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van geschillen bij hetaanschaffen of huren van consumentengoederen, een conflictmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn op zichzelf gemakkelijk op te lossenconflicten.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander geschil met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw salaris. De dekking voor geschillen met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde mogelijkheid die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op problemen met een verkopervan een woning. Ook conflicten die u met uw burenof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om geschillen diebetrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hogekosten voor juridisch advies bijproblemen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om geschillen die ontstaan zijn bij auto’s, maar ook om conflictenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op problemen op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een probleemverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden dekosten voor juridisch advies verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeringsmaatschappijenaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll to top