inboedelverzekering ing

Premie Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzeker je alle verplaatsbare artikelen in je huis tegen schade en onkosten die hieruit zijn ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan diefstal van je computer, of een meubelstuk met gebreken door water. Let er op dat vrijwel elke verzekeringsmaatschappij zijn eigen voorwaarden heeft. Vergelijk nu!

Heb jij een huurhuis of koopwoning?Verzeker dan met een inboedelverzekeringde materiële schade aan jouw spullen binnen enbuiten het huis. Hieronder vallen alle roerende zaken inen om de woning, schuur of garage zoals onder meerhuisraad, computers, lijfsieraden en fietsen. De meestgebruikelijke oorzaken van gebreken zijn brand endiefstal.

Inboedelverzekering vergelijken en aan gaan

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdeinboedel van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’betekent alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwhuis zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u in enkele stappen engemakkelijk via deze site.

Brand of inbraak is voor heel veelmensen een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in 1 klap verwoesten. Gelukkig kun jejouw voor de materiële gebreken verzekeren met een inboedelverzekering. Op dezewebsite vind je efficiënt ensnel de inboedelverzekeringdie het slimste bij je past. Je kunt de inboedelverzekering tevens meteenafsluiten.

Diverse soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan verschillendesoorten inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er diversebrede inboedelverzekeringen met diverseaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld effecten van schroei- en smeltgebreken ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Daarnaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert tevens elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar exactonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er 2 soortendekking van gebreken:

  1. Extra uitgebreid (eug), betaaltalleen voorvallen die in de voorwaarden van de polis staan
  2. Allrisk, dekt alleschadegevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua kosten als qua dekking, continugroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood ondermeer). Zie ook onze aanwijzingenvoor het aan gaan van een inboedel- en opstalverzekering.

Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekeringkunt u uw eigendommen verzekeren tegen brand, blikseminslag, schroeien,diefstal en waterschade. Let erop dat u naast uw inventaristevens extra onkosten kan tegenkomen. Het is handig als dezeook zijn verzekerd. Denk aan de opruimings- en saneringskosten enonkosten voor vervoer en opslag van bezittingen. En verder dient u teletten op de dekking op uw sieraden, kunst- enantiekcollectieen diverseapparatuur.

De meeste verzekeringsmaatschappijen hebbeneen schadeherstelservice.

Inboedelverzekering

Hoewel vrijwel iedere Nederlander eeninboedelverzekering heeft is het niet verplicht om dit type verzekering af tesluiten. Met een inboedelverzekering bent u verzekerd voor de hoge onkostenvoor het herstellen van schade aan uw inboedel. Er worden door verzekeringsmaatschappijenverschillende typen verzekeringen aangeboden, wat het niet altijdeven gemakkelijk maakt om een geschikteverzekering te vinden.

Op onze website vindt u een handige vergelijkingstoolwaarmee het vergelijken van inboedelverzekeringen bij verschillende verzekeraarsheel simpel wordt. Meestal kunt u de verzekering directonline afsluiten. Na het aanvragen van een verzekering heeft u nog twee weken wettelijke bedenktijd om eventueel voor een andereverzekering te kiezen.

Dekking van een inboedelverzekering 

Er verstaan twee verschillende typen dekkingenvoor inboedelverzekeringen. Zo kunt u ervoor kiezen om een basis- ofallriskverzekering af te sluiten, of kiezen voor een inboedelverzekering met eenextra uitgebreide dekking. Met een allrisk verzekering bent u veelbeter verzekerd dan met een allriskverzekering. Een verzekeringmet extra uitgebreide dekking beschermt u bijvoorbeeld ook tegen brand- enschroeischade, blikseminslag, stormschade, waterschade, inbraak en diefstal ofbedorven etenswaren na het uitvallen van een koelkast of vriezer in huis.

In de dekkingsvoorwaarden van een inboedelverzekering vindtu precies voor welke vormen van schade u gedekt bent. Het is soms lastig om tebepalen wat er onder een inboedelverzekering of opstalverzekering valt. doorgaans gaat menervan uit dat alles wat u op kunt pakken en mee kunt nemen onder uwinboedel valt en daardoor ook onder uwinboedelverzekering. Alle voorwerpen die u niet mee kunt nemen zonder het tebeschadigen behoren tot uw huis en vallen zodoende onder de opstalverzekering voor uw woning.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten 

Met onze vergelijkingstool is het heel eenvoudigom een andere verzekering tevinden. U geeft aan wat de waarde van uwspullen is, in welke plaats u woonten voor welke dagwaarde u verzekerd wilt zijn. Met deze gegevens kan de vergelijkingstool vervolgens voor u nagaanwelke inboedelverzekering het beste bij uw behoeften aansluit. Het is aan te raden om zelf altijd de dekkingvan de beste drie verzekeringen door te nemen. Soms lijkt de voordeligste inboedelverzekering het meestaantrekkelijk, maar is de dekking van een dergelijke verzekering erg slecht. Zokunt u alsnog tegen hoge onkosten aanlopen!

Een inboedelverzekering bij samenwonen 

Wanneer u op het punt staat om te gaansamenwonen met uw vriend of vriendin heeft u misschieneerder al een verzekering afgesloten voor uw huidige woning.In dit geval kunt u één van de inboedelverzekeringen opzeggen en deandere verzekering behouden. Over het algemeen betekent dit dat de verzekering die nog het kortste loopt kan worden opgezegd.Bij het annuleren van een inboedelverzekering dient u deverzekeringspapieren van de tweede inboedelverzekeringmee te sturen in dit geval. Op de website van uwverzekeringsmaatschappij vindt u de preciezevoorwaarden voor hetopzeggen van een tweedeinboedelverzekering als u gaat samenwonen.

Inboedelverzekering wijzigen bij een verhuizing 

Ook in het geval van een verhuizing is het belangrijk omgoed te letten op de voorwaarden van de polis diegelden bij uw verzekeraar. Regel dat uruim van tevoren aangeeft dat u gaat verhuizen, opdat uw inboedelook in uw nieuwe huis goed verzekerd is als u deinboedel over twee huizen heeft verspreid.U moet er toch niet aan denken dat deschade die u in uw nieuwe woning aan uw inventaris aanrichtniet gedekt wordt. Zeker wanneer u een verhuizer inhuurtzijn dit type zaken essentieel. Op de website van uw verzekeringsmaatschappijkunt u vaak meer zaken vinden over het overschrijvenvan een verzekering bij een verhuizing.

Kiest u ervoor om de huidige inboedelverzekering te annuleren en een nieuwe inboedelverzekering aan te gaan voor uw nieuwe woning? Dit kan dagelijksals u de verzekering op zijn minst eenjaar geleden afgesloten heeft. In het geval van het annuleren vaneen inboedelverzekering geldt een opzegtermijn van 30dagen.

Opstalverzekering naast inboedelverzekering 

Het wordt aangeraden om naast uw inboedelverzekering ook een opstalverzekering af te sluiten. Zoals eerder beschreven werd in dit artikel, zijn de eigendommen in uw woning die niet zonder schade aan te richten, losgehaald kunnen worden niet verzekerd via de inboedelverzekering. Om te voorkomen dat u de onkosten voor het herstel van schade aan deze elementen zelf moet betalen kan een opstalverzekering de uitkomst bieden.

Net als een inboedelverzekering is ook het kopenvan een opstalverzekering niet bijwet verplicht. De huis wordt dooreen hyptoheek immers bezit van de hypotheekverstrekker, waardoor hetvoor de bank van groot belang is dat uw woning op de juiste wijzeverzekerd is. Ook voor uzelf is het een fijn idee dat de kosten voorde schade aan uw woning betaald worden door uwverzekeringsmaatschappij. Dit is de reden dat vrijwel iedereNederlander een opstalverzekeringheeft afgesloten voor zijn of haar woning.

Scroll to top