zorgverzekering nederland vergelijken

Onvz Premie

Iedereen in Nederland moet vereist een zorgverzekering aan gaan. Eén maal per jaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Onze website helpt je in enkele minuten de slimste en voordeligste zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het opzeggen van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij hier kun je meer dan honderd verschillende zorgverzekeringen vergelijken. En ook erg handig: wij geven duidelijk aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Tip voor studenten

Voor studenten geldt over het algemeen dat ze geen grote zorgverzekering nodig hebben. studenten zijn in de regel gezond en kunnen daarom veel uitsparen door alleen een basisverzekering te nemen en te kiezen voor het uiterste eigen risico. Sommige zorgverzekeraars bieden een speciale studenten zorgverzekering aan. Ga je je zorgverzekering vergelijken? Dan vragen we aan de hand van je geboortedatum automatisch of je student bent. Je ziet dan vanzelf de zorgverzekeringen terug die speciaal voor studenten zijn (mits deze uiteraard aansluiten op jouw wensen).

Wat is een restitutiepolis?

Met een restitutiepolis heb je een volledig vrijezorgkeuze. Je hoeft hierbij geen rekening te houden metcontracten. Gaat het om zorg vanuit de basisverzekering? Dan betaal je wel teallen tijde eerst je eigen risico.

Let op: ga je naar een dure privékliniek waardoor jeoverdreven hoge zorgkosten hebt? Dan kan deverzekeraar besluiten dat je niet de hele rekening uitgekeerdkrijgt. 

Hoe werkt een restitutiepolis?

Bij een restitutiepolis moet je de rekening zelfdoorsturen naar de verzekeraar. Of je schiet derekening voor en declareert achteraf. De zorgverzekeraarbetaalt de kosten, áls de onkosten binnen je zorgverzekering vallen.

Bij een restitutiepolis heb je volledig vrije zorgkeuze. Jehoeft dus niet te kijken naar de contracten die je zorgverzekeraarmet de zorgverlener heeft afgesloten. Let wel op: gaat het om overdreven durezorgkosten? onder andere omdat je naar een dureprivékliniek bent geweest? Dan moet je soms een gedeelte van de rekening zelfbetalen.

Wat is een combinatiepolis?

Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt vaak naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Onder meer: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeraarwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jeje rekening 100% betaald. 

Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief vergoed. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Nadelen combinatiepolis

Tevens een combinatiepolis werkt op basis van contracten.zorgverzekeraars sluiten contracten metzorgverleners. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je nietje hele rekening betaald.

De combinatiepolis is duurder dan een natura- ofbudgetpolis. Is de zorgverlener bij jou in de buurt gecontracteerd bij eennatura- of budgetverzekeraar? Dan kan dit tevens een goede beslissingvoor je zijn. Check dus te allen tijde van tevoren de contractering.

Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

Je kunt regelmatig eenaardig geldbedrag opsparen op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte doen. Het goede van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit houdt in datde aanwezigezorgverzekeringsmaatschappijen door elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt instellenwat het ideale bij jouw situatie past. Weetje wellicht al dat je het nieuwezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditaanvinken in onze filters.

een ieder in dit land is vereist een zorgverzekering af te sluiten. Om die reden is het interessant dat je goed luistert naar jouw wensen voordat je een zorgverzekering gaat zoeken. Je kunt ook, over het algemeen, niet tussentijds overstappen. Dit kan maar één maal per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel afwijkingen. Onder meer als je meerderjaarig wordt, als je gaat scheiden of als je uit het buitenland komt. Bij sommige zorgverzekeraars geldt een uitzondering. Bijvoorbeeld bij OHRA en Delta Lloyd kon je in enkele jaren geleden 1 maal je zorgverzekering tussendoor met bepaalde redenen wijzigen.

Welke polis moet je kiezen in ?

Er bestaan momenteel drie typenzorgpolissen in de basisverzekering:

 1. Budgetpolis
 2. Naturapolis
 3. Restitutiepolis

Maar wat is het verschil? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorggevers, bij de andere polis is dit eenbeperkt aantal. Lees hieronder alles over de3 typen verschillende die in je basispakketzitten.

Polissen in het basispakket

Budgetpolis: Nietallezorgverzekeraars bieden een budgetpolis. Enkele populaire zorgverzekeringsmaatschappijenwel. Meestal is bij dezepolis de premie hetkleinst, maar het aantalzorgbedrijven waaruit je kan kiezen beperkter.Het nadeel van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgaanbieders gaat, jenog meer moet bijbetalen voor de zorg. De vastelasten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus het overdenken waard om dezorgpolis door te nemen alvorens je een budgetpolis aangaat in jebasisverzekering. Het handige is wel dat dezepolis voordelig is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgspecialist

Naturapolis: Alsje een naturapolis kiestword je zorg vrijwel altijd door dezorgverzekeringsmaatschappij betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgspecialist voor planbare zorg. Er is eenmooi volwaardig aanbod aanzorgaanbieder. Check welimmer even de voorwaarden van depolis en of je zorgspecialisterbij staat zodat je zeker weet dat jouw zorgkosten hier wordenvergoed. De naturapolisis in verhouding iets minder goedkoop dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgspecialistenvoor terug.

Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgbedrijfterecht kunnen voor zorg? tevens al heeft jezorgverzekeringsmaatschappij geen contract metde zorgspecialist, je kuntimmer overal terecht en de zorgkostenworden zoals gebruikelijkis vergoed (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je af entoe in eerste instantie de kostenzelf moet voorschieten en dat je daarna jezorgkosten terug krijgt. Door de vrijheid inkiezen van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Desalniettemin is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de driesoorten polissen.

Maak je geen zorgen: wat voor type polisje ook bestelt, je kunt te allen tijde bijalle zorgverleners terecht. Delasten worden alleen niet te allentijde vergoed. Heb je spoedeisende hulp nodig? Dangeldt deze regeling niet. Je kunt immer bijieder ziekenhuis en zorgbedrijfterecht zonder onverwachteonkosten bij een restitutiepolis.

Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligtcompleet aan je gezinssituatie. Nieteenieder heeft een uitgebreide verzekering nodig. Wel is hetover het algemeenregelmatig handig, aangezien aanvullendeverzekeringen zorg dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De extra verzekering is invergelijking met de basisverzekering nietverplicht. Als je voelt dat je komend zorgkalenderjaar kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetvaak welinteressant een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Zo ben je voor de meesteuitgaven ingedekt. Kijk voorafgoed voor jezelf na of deschadeloosstellingen afwegen tegen depremie die je ervoor gaat afdragen.

Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

Naast het verplichte eigen risico is erook een vrijwilligeigen risico. Het verplicht eigen risicowordt jaarlijks opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Wanneer je zorg gebruikt kan het zijn dat sommige kosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetverplicht eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekerden vanaf 18twaalf maanden of ouder. Je kunt naast hetverplicht eigen risico tevens kiezenvoor het vrijwillige eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jemaandprijs betaalt.

Je eigen risico geldt voor enkelepunten. Deze worden dus niet volledig uitbetaald door je basisverzekering:

 • Rit in ambulance
 • Bloed prikken
 • Medicamenten
 • Opname in het ziekenhuis
 • Operaties
 • Fysiologische therapie

Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

 • Zorgkosten van de huisarts
 • Zorgkosten voor verloskunde
 • Tandardskosten bij minderjarigen
 • Verzekerden onder de 18 jaar
 • vergoedingenvanuit de aanvullende verzekering
 • Wijkverpleging
 • Geleende hulpmiddelen
 • Zorg van zekere chronische ziekten

Waarom is het belangrijk je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

Vanaf half november heeft Nederlander weer twee maanden de tijd om een andere zorgverzekering te kiezen. Dit is eenieder twaalf maanden het moment omje huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter passende dekking. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je zoeken op een betere zorgverzekeringpassend bij jou. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande eigenschappen:

 • Prijs
 • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
 • Voorwaarden
 • Vrije- of beperkte zorgkeuze
 • Gecontracteerde zorg

Kies degoedkopere zorgverzekering voor jepersoonlijke situatie

Omdat je niet elk twaalf maanden dezelfde zorgvraag hebt is hetslim je zorgverzekeringieder jaar opnieuw onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is cruciaal ieder twaalf maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het gewin vanieder jaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

 • in de regelvoordeliger dan via je werkgever
 •  eenvoudig vergelijken op kosten éndekking
 • 14 dagen bedenktijd
 • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll to top