Aansprakelijkheidsverzekering Student

Nationale Nederlanden Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan immers slim zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de gebreken die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeraar je het voordeligste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest goedkope is? In dit artikel vindt je alle informatie die je nodig hebt voorafgaand je begint met nationale nederlanden aansprakelijkheidsverzekering, en voordat je er 1 gaat afsluiten.

Watis een AVP?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te betalen bij nationale nederlanden aansprakelijkheidsverzekering is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je vrouw kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor dit type gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de kosten van de gebreken als jij of je dochter per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je vrouw als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een AVP biedt bescherming voor schade waar jij ofje partnerverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,houdt in niet altijd dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestaltevens aansprakelijk voor gebrekenaangericht door je hond.Ook ben jijverantwoordelijk voor gebreken die is voorzaakt door een mankement aan je huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een AVP is nietvereist in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jevrouw ietsdoet waardoor gebreken ontstaat, kun jenamelijk verantwoordelijk worden gesteldvoor de schade. Dat houdtin dat de verzekerde opdraait voor demateriële schade, maar tevens voor letselschade. Zeker die letselschade kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren?

De AVP ga je aan om je te beschermen voorgebreken waar je wettelijkaansprakelijk voor bent. Dit zijnschades die je aandoet aan anderemensen of de goederen van anderen.Denk aan de laptop van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je broer dievalt over een laaghangend touw in jouw kameren zijn sleutelbeen breekt. De WAverzekering vergoedt niet alleen degebreken die jij hebt veroorzaakt, ook die vanbijvoorbeeld je kinderen. Met eenWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerdtot een bedrag van ruim een miljoen euro.

Met een AVP bescherm je niet alleen je eigen banksaldo,maar ook die van degene die je per ongelukschade berokkent. Wij assisteren bijhet maken van eenmogelijkheid voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan andere mensen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

  • Een WAverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • Een WAverzekering uitgekeerd letselschade en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Financiële schade die niet voortvloeit uiteen schade aan zaken of letselgebreken wordt niet vergoed

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die schade die jij aan een ander of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeraar hetzelfde. Als u alsklant schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 vergoed persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In ons land is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Met name met kleinekinderen zit eentegenslag in een niet groot hoekje. Dekosten voor het terug betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de WAverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe niet hoog ensowieso geen reden om zo’n polisniet af te sluiten. Ook ben je als jegeen AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Kostengebaseerd op gezinssamenstelling

De kosten die u moet betalen voor de WAverzekering hangt af van uw gezinssamenstelling. Standaard zijn er 2 soortenverzekeringen te benoemen: dedekking voor alléénstaand en de bescherming ingezinsverband. Onder de bescherming gezinsverband wordt eenuitgebreidere groep meeverzekerd, hier behoren tevens kinderen tot 27twaalf maanden bij.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerepremie die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel optie vrijheid in.

Wat voor soort aansprakelijkheidsverzekering kan ik het beste vinden?

Als je aansprakelijkheidsverzekeringenvergelijkt moet je bij de voorwaarden van de polis letten opde diverse modules die vergoedt zijn.Ben je alleenstaand, dan vallen alleen jijzelf, eventuele logés enhuispersoneel onder de dekking. Maar bij niet alleverzekeringsmaatschappijen zijn tevens kinderen tot een bepaaldeleeftijd verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekeringvoor singles. Schade die veroorzaakt wordt doorhuisdieren kun je ook verhalen op je aansprakelijkheidsverzekering. Schade met de auto valtonder de verplichte WA-verzekering voor automobilisten, maar dat is een heleandere verzekering.

De meeste verzekeringsmaatschappijen biedeneen pakket aan waar je je opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering in onder kunt brengen. De opstalverzekering biedtbescherming aan gebreken aan de opstal, de inboedelverzekering betaaltgebreken die je aan de spullen oploopt.Verzekeraars biedenverschillende eigenschappen aanom je aansprakelijkheidsverzekering zoveelmogelijk te laten passen bij je gezinssituatie.Ben je alleenstaand, dan hoef je onder andere niethetzelfde bedrag te betalen als gezinnen met kinderen.

Uitwonende studerende kinderen worden gewoonlijk meeverzekerd. Dit geldt ookvoor huisdieren, ouders of opa’s en oma’s die bij je inwonen. Twijfel je welkekeus het slimstebij je gezinssamenstelling past, dan kun je altijdcontact opnemen met de verzekeraar naar jekeus. We bieden verdervergelijkingstools voor rechtsbijstandsverzekeringen, inboedelverzekeringen en opstalverzekeringen aan.

Gemakkelijk overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor nationale nederlanden aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll to top