zorgverzekering 18 jaar vergelijken

Menzis Zorgverzekering

Iedereen in ons land moet geboden een zorgverzekering afsluiten. Eén keer per kalenderjaar (tot 1 januari) kun je wisselen van zorgverzekering. Deze website helpt je in een aantal minuten de beste en meest goedkope zorgverzekering te vinden die voldoet aan al je wensen. En het annuleren van je oude zorgverzekering? Geen zorgen, dat gaat automatisch. Bij onze website kun je meer dan honderd verschillende zorgverzekeringen vergelijken. En ook erg handig: wij geven handig aan wat de verschillen zijn tussen een budgetpolis, een naturapolis en een restitutiepolis.

Kies de bescherming die bij je past

De goedkoopste zorgverzekering is fijn, maarniet alleen de prijs is belangrijk. Let erop dat je zorgverzekering goed aansluit bij jewensen en bescherming biedt voor de zorg die jij nodig hebt (tip:vergelijk je zorgverzekering goed!).Maar let tevens op ook dat je jouw niet verzekert voor zorgdie je niet nodig hebt. Bedenk daarom eerst welke bescherming jewilt. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie.

 • Basisverzekering. Dit is voor iedereen wettelijk verplicht. Hiermee zijn alle kosten voorstantepede noodzakelijke medische hulp (huisarts enziekenhuis) gedekt. Let op: ieder 12 maandenverandert de bescherming van de basisverzekering.
 • Basisverzekering + aanvullende verzekering. Hebje onder andere fysiotherapie, orthodontie of eentandartsverzekering nodig? Dan kun je daarvoor een aanvullende zorgverzekering aangaan. Let wel goed op dat de extra kosten die jebetaalt opweegt tegen kosten die je ongetwijfeld gaat maken.

Ben je op zoek naar eenexpliciete betaling?Bekijk dan ons overzicht vergoedingen .

Laat ons je begeleiden bij het overstappen en zorgverzekeringen vergelijken

De bescherming van de basisverzekering verandertjaarlijks: dit bepaalt het kabinet. Het kan ook zijn dat dedekking van je aanvullende verzekering verandert, je zorgpremiehoger wordt of dat je wensen voor komend 12 maanden veranderen. Ga je op zoek naar een nieuwe zorgverzekering voor volgend jaar? Dan ben je bij deze website aan het juiste adres. Wijassisteren je met het vergelijken van zorgverzekeringen en zorgverzekeraars.

Ga je overstappen per 1 januari? Denk dan aan de volgendedingen:

 • Pas op dat je niet oververzekerd bent
 • kijk goed naar de gecontracteerde zorgverleners;
 • denk na over de hoogte van je eigen risico.

  Wat is een combinatiepolis?

  Een combinatiepolis lijkt heel erg op eenrestitutiepolis. Je hebt namelijk een vrije zorgkeuze en je kunt overhet algemeen naar alle zorgverleners toe. Dit verschilt alleen perzorgtype. Bijvoorbeeld: je kunt wel naar alleziekenhuizen, maar niet naar alle klinieken. Bij een combinatiepolis heeft de zorgverzekeraarwel contracten afgesloten met zorgverleners. 

  Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg jeje rekening 100% uitbetaald. 

  Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgje het normale tarief vergoed. Als je zorgverlener eenhoger tarief hanteert, moet je het verschil zelf bijbetalen.

  Pre’s combinatiepolis

  Je hebt met een combinatiepolis normaalgesproken vrije zorgkeuze. Je mag dus in de meestegevallen zelf kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Omdat je geen gansevrije zorgkeuze hebt, is de combinatiepolis iets goedkoper dan derestitutiepolis.

  Zorgverzekeringen vergelijken: waarom is het handig?

  Je kunt jaarlijks eenextra bedrag opzij zetten op je zorgverzekeringals je even de tijd neemt neemt om een vergelijkingte maken. Het belangrijke van onzezorgvergelijker is dat deze onafhankelijk is. Dit betekent datde aanwezigezorgverzekeringsmaatschappijen naast elkaarworden vergeleken, en dat je zelf kunt bedenkenwat het ideale bij jouw situatie past. Weetje wellicht al dat je het komendezorgjaar fysiotherapie nodig hebt, dan kun je ditbepalen in onze filters.

  iedereen in ons land is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Daarom is het interessant dat je goed kijkt naar je wensen voordat je een zorgverzekering gaat zoeken. Je kunt toch , in de meeste gevallen, niet gedurende het lopende jaar overstappen. Dit kan maar één keer per jaar, vanaf half november tot januari. Er zijn wel uitsluitingen. Onder meer als je meerderjaarig wordt, als je gaat scheiden of als je uit het buitenland komt. Bij een aantal zorgverzekeringsmaatschappijen geldt een uitzondering. Onder andere bij OHRA en Delta Lloyd kon je in een tijdje geleden 1 maal je zorgverzekering gedurende het jaar met zekere redenen wijzigen.

  Welke polis moet je kiezen in ?

  Er bestaan momenteel 3 soortenzorgpolissen in de basisverzekering:

  1. Budgetpolis
  2. Naturapolis
  3. Restitutiepolis

  Maar wat is het verschil? Bij de ene polis kun je terecht bij allezorgverleners, bij de andere polis is dit eengelimiteerde hoeveelheid. Lees hieronder alles over dedrie soorten typen die in je basispakketzitten.

  Polissen in het basispakket

  Budgetpolis: Nietiedere zorgverzekeringsmaatschappij biedt een budgetpolis. Eental van populaire zorgverzekeraarswel. Over het algemeen is bij dezepolis de premie hetlaagst, maar het aantalzorgbedrijven waaruit je kan kiezen beperkter.Het vervelende van dit is dat als je naarniet-gecontracteerde zorgverleners gaat, jeveel meer moet bijbetalen voor de zorg. De extra kosten die je zelf bij moet betalen lopen soms wel op totmeer dan 50%. Het is dus het overdenken waard om dezorgpolis door te nemen voorafgaand je een budgetpolis afsluit in jebasisverzekering. Het handige is wel dat dezepolis goedkoop is. Je wordt echter wel beperkt in jemogelijkheden bij het kiezen van een zorgspecialist

  Naturapolis: Alsje een naturapolis zoektword je zorg in ieder geval door dezorgverzekeraar betaald. Je kuntalleen terecht bij een gecontracteerdezorgaanbieder voor planbare zorg. Er is eenmooi uitgebreid aanbod aanzorgverleners. Check welaltijd even de polisvoorwaarden en of jouw zorgspecialisterbij staat zodat je zeker weet dat je zorgkosten hier wordenbetaald. De naturapolisis in verhouding iets duurder dan de budgetpolis, maar jekrijgt daar dan wel wat zorgverlenersvoor terug.

  Restitutiepolis:Wil je bij elke zorgbedrijfterecht kunnen voor zorg? ook al heeft jezorgverzekeraar geen contract metde zorgverleners, je kuntimmer overal terecht en de kostenworden in de meeste gevallen vergoed (op basis vanmarktconforme tarieven). Het kan wel voorkomen dat je wel eens in eerste instantie de zorgkostenzelf moet betalen en dat je daarna jekosten terug krijgt. Door de keuzevrijheid van een restitutiepolisheb je vrije zorgkeuze.Desalniettemin is het geen goedkope zorgverzekering wantje betaalt de hoogste kosten van de drietypen polissen.

  Maak je niet dik: wat voor soort polisje ook afsluit, je kunt altijd bijalle zorgbedrijven terecht. Delasten worden alleen niet altijd terug betaald. Heb je eerste hulp nodig? Dangeldt deze reden niet. Je kunt te allen tijde bijieder ziekenhuis en zorgaanbiederterecht zonder onverwachteonkosten bij een restitutiepolis.

  Heb ik een aanvullende verzekering in nodig?

  Of je in een aanvullende verzekering nodig hebt ligthelemaal aan je situatie. Nietalle zieken hebben een uitgebreide verzekering nodig. Wel is hetvaak handig, aangezien aanvullendeverzekeringen een zorgvraag dekken die niet in het basispakket isopgenomen. De aanvullende verzekering is incontrast met de basisverzekering nietverplicht. Als je weet dat je volgens zorg12maanden kosten zult maken voor de zorgverzekering is hetvaak welslim een aanvullende verzekering hiervoor aan te gaan. Zo ben je voor de meesteplotsekosten ingedekt. Kijk eerst welgoed voor jezelf na of devergoedingen afwegen tegen dekosten die je ervoor gaat afdragen.

  Wat is het verschil tussen het verplicht- en het facultatief eigen risico?

  Naast het verplichte eigen risico bestaat ertevens een facultatiefeigen risico. Het vereist eigen risicowordt jaarlijks opPrinsjesdag opnieuw vastgesteld. Op welk moment je zorg nodighebt kan het zijn dat enkele onkosten in je eigenrisico vallen. Als dit het geval is hoor je dat van jezorgverzekeraar. Wanneer geldt hetgeboden eigen risico? Je eigen risico geldtvoor de basisverzekering en verzekeringnemern vanaf 18kalenderjaar of ouder. Je kunt naast hetgeboden eigen risico tevens kiezenvoor het facultatieve eigenrisico. Hiervan kun je de hoogte zelf bepalen met een maximum van€500,-. Hoe hoger je eigen risico, hoe minder je voor jemaandprijs moet afdragen.

  Je eigen risico geldt voor een aantalzorgposten. Deze worden dus niet volledig vergoed door je basisverzekering:

  • Ambulancevervoer
  • Bloed prikken
  • Medicamenten
  • Ziekenhuisopnames
  • Operaties
  • Fysiologische therapie

  Voor welke zorg betaal ik geen eigen risico?

  • Zorgkosten van de huisarts
  • Kraamzorg
  • Tandardskosten bij minderjarigen
  • Verzekerden onder de 18 jaar
  • schadeloosstellingenvanuit de aanvullende verzekering
  • Wijkverpleging
  • Geleende hulpmiddelen
  • Zorg van bepaalde chronische ziekten

  Waarom is het interessant je zorgverzekering elk jaar te vergelijken?

  Vanaf half november heeft iedere inwoner vanNederland weer twee maanden de tijd om over te stappen van zorgverzekering. Dit is eenieder jaar het moment omje huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en misschiente kiezen voor een zorgverzekeringmet een beter passende dekking. Met de zorgvergelijker vanJuistvoorjouzorgverzekering.nlvergelijk je zorgverzekeringen enkun je op zoek naar een betere zorgverzekeringpassend bij jouw situatie. De zorgverzekeringen kun je vergelijken oponderstaande kenmerken:

  • Prijs
  • bescherming (van bijv. fysiotherapie)
  • Voorwaarden
  • Vrije- of beperkte zorgkeuze
  • Gecontracteerde zorg

  Kies devoordeligste zorgverzekering voor jouwpersoonlijke situatie

  Omdat je niet ieder kalenderjaar dezelfde zorgvraag hebt is hetinteressant je zorgverzekeringieder jaar nogmaals onder de loep tenemen. Ben je bijvoorbeeld van plan in het nieuwe zorgjaar een beugel te nemen, meer naarde fysiotherapeut te gaan of wil je gebruik gaan maken van alternatievegeneeswijzen? Het is cruciaal ieder twaalf maandenopnieuw stil te staan bij je wensen en zorgbehoeften. Het voordeel vanieder kalenderjaar opnieuw zorgverzekeringen vergelijken:

  • vaakgoedkoper dan via je werkgever
  •  simpel vergelijken op kosten éndekking
  • 2 weken bedenktijd
  • Zorgverzekeringenvergelijken
Scroll to top