Independer Aansprakelijkheidsverzekering

Ing Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan uiteindelijk interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je gedekt zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet exact voor welke verzekeraar je het betere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest voordelige is? In dit artikel vindt je alle gegevens die je nodig hebt alvorens je begint met ing aansprakelijkheidsverzekering, en voorafgaand je er één gaat aan gaan.

Watis een WAverzekering?

Reden voor de verzekering om uit te betalen bij ing aansprakelijkheidsverzekering is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn tevens de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je vrouw kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het tennissen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor deze gebreken. Een WA verzekering dekt de schade als jij of je dochter per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familielid als privé-persoon maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor schade waar jij ofje kindverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,houdt in niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestalook aansprakelijk voor gebrekenaangericht door je hond.ernaast ben jijverantwoordelijk voor schade die is voorzaakt door een gebrek aan jouw woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jewoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeluk zit in een nihil hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor gebreken waar je volgens de wet verantwoordelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je gebreken aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf aan gaan, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, ookals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor eenpaar euro maandelijks kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,vijfmiljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U wilt nietextra verzekerd zijn en ook nietvoor elk geval. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isin de regel geenoverbodige luxe. U acht de kans in de regel klein, maar u zitwaarschijnlijkimmers watprettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die schade aanricht bij de buren voor u financieelgeen effecten heeft. Een ongeluk zit helaas ineen klein hoekje en komt te allen tijde opeen moment dat het u niet goed uitkomt, ook financieel niet.

De onkostenkunnen nogal eenvoudig oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage maandprijs maandelijks kunt u ditrisico al afdekken. Voor zo’n €34 per12 maanden bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • Een WAverzekering wordt ook wel AVP genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering betaald letselschade en zaakschade
  • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
  • Zuivere vermogensschade isook uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die iemand aan een anderpersoon of zijn bezittingen aanbrengt. Depolis is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekerde schade aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 vergoed pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een AVP verplicht?

In ons land is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Ook met kinderen zit eenongeval in een nihil hoekje. Dekosten voor het betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor het gehelegezin (ongeveer €50 per 12maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enabsoluut geen reden om zo’n verzekeringspolosniet af te sluiten. ernaast ben je als jegeen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering valt gebreken veroorzaakt door:

Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie vanjoyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zichmet geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als derden er met jouw auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële schade aan spullen van eenander die verzekerd is op jepolis (je partner of kind onderandere). Als jouw partner jouw duretablet stuk maakt, zal de AVP geen vergoeding uitbetalen.

Gebreken die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoalsvandalisme, maar ook gebreken die je veroorzaaktonder invloed van bijvoorbeeld drugs ofseksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaarbetreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)aansprakelijk worden gehouden voorschade die door anderen is veroorzaakt als diegebreken werd toegebracht terwijl jetezamen met die andere mensen in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig wasdat een weldenkend mens zich normaal gesproken uit degroep had moeten lopen. In dat geval zal de AVP niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogeremaandprijs die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Waarom sluit je een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af?

De meeste Nederlanders hebben al een aansprakelijkheidsverzekering voorprivésituaties. Alleen dekt een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) geengebreken die je als bedrijf veroorzaakt. Zo’n schade kanflink in de papieren lopen, dus is het interessant eenAVB te hebben. Heb je dit niet? Dan loop je hetbedreiging dat je zo’n hoge claimniet zelf kunt betalen. Zeker als kleine zelfstandige kan dit een probleemzijn, waar je liever niet mee te maken krijgt.

Snel overstappen AVP

Het klinkt moeilijk om je oude AVP te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor ing aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll to top