Wat Is Aansprakelijkheidsverzekering

Inboedel En Aansprakelijkheidsverzekering

Met een AVP voor particulieren (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die watergebreken heeft veroorzaakt bij de buren, is ook gebreken die je niet direct zelf veroorzaakt hebt. Uiteindelijk wordt de schade jou volgens de wet wel toegerekend. We praten in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een AVP?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren bij inboedel en aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te vergoeden schade aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je vriendin kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het volleyballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een vader voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor deze gebreken. Een AVP vergoedt de kosten van de schade als jij of je kind per abuis de aanstichter is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je gezinslid als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een WAverzekering biedt bescherming voor schade waar jij ofjouw kindverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de schade,houdt in niet altijd dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook aansprakelijk voor schadeaangebracht door je huisdier.ernaast ben jijaansprakelijk voor schade die ontstaat door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per tegenslag deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u aansprakelijk voor deze gebreken. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude kosten die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de onkosten omde gebreken te dekken betalen. Het is niet gebodenom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel welzo slim zijn. Het hoeft trouwens nietzo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongenwaterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buren. Het kan verkeren.Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een AVP?

De WAverzekering sluit je af om je te verzekeren tegengebreken waar je wettelijkaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijngebreken die je aandoet aan anderen of de spullen van andere mensen.Denk aan de computer van je oomdie je uit je handen laat vallen. Of je collega diestruikelt over een losliggend touw in je huisen zijn been breekt. Een AVP vergoedt niet alleen degebreken die jij hebt veroorzaakt, tevens die vanonder andere je kinderen. Met eenaansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een schade van €1.000.000.

Met de aansprakelijkheidsverzekering bescherm je naast je eigen portemonnee,maar ook die van de persoon die je per ongelukgebreken toebrengt. Wij assisteren bijhet kiezen van de beste AVP voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan derden waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoed letselschade en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Zuivere vermogensschade istevens uitgesloten

Een AVP is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan een anderpersoon of zijn goederen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekerde gebreken toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot om ennabij €1.250.000 vergoed pergeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een AVP verplicht?

In ons land is hetafsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel slim omdit te doen. Vooral met enthousiaste huisdieren zit eentegenslag in een niet groot hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (bij benadering €50 per 12maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enabsoluut geen reden om zo’n polisniet aan te gaan. ernaast ben je als jeg1 aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogeremaandprijs die je maandelijks moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

WA Verzekering verplicht

Nu is hetallicht niet de bedoeling dat jevoor elke kleinigheid (dubbel) verzekerd bent, maar het kan geen kwaadom je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wiltvinden als het om aansprakelijkheid gaat. Het is ergvervelend als je per ongeval een gebeurtenis veroorzaaktwaar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen.Ook is voor een ieder die een voertuig bezit,in het algemeen een (personen-)auto,de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veelverzekeraars dan tevens wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandsewetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Op welk moment de WAAutoverzekering nietgeboden was, dan zou na veel aanrijdingenniet alleen het menselijke leed maar ook het financiële leed niet teoverzien zijn.

Snel overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt moeilijk om je oude AVP te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor inboedel en aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll to top