goede rechtsbijstandverzekering

Goedkope Rechtsbijstandverzekering

Wat isrechtsbijstand? Rechtsbijstand is niets anders dan hulp bij juridischeconflicten. Een ieder kan onverwachtbetrokken raken bij een probleem. Dan biedtde rechtsbijstandverzekeringgelukkig een uitkomst.

Rechtsbijstandverzekering: verschillende dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekeringkun je kiezen uit verscheidene dekkingen:

Consument: denk aan een probleem bijkopen of huren, of bijvoorbeeldeen geschil met je interneprovider.

Inkomen: bijvoorbeeld een (dreigend) ontslagof een ander probleem met je werkgever. Overhet algemeen valt hier tevens eengeschil met je pensioenfonds of uitkeringsinstantie onder.

Wonen: Hiermee verzeker je jouw voorconflicten over je huur- of koopwoning.Bijvoorbeeld een probleem rond hethuren of kopen van een huis, of over een verbouwing. Inde meeste gevallen ben je ook gedekt voor eenmeningsverschil met je buren.

Verkeer: voor geschillen die ontstaan waarbij jij alsfietser, voetganger of bestuurder van een auto of motor betrokken bent.

Wat heb ik aan een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekeringis een verzekering die er onder bepaalde polisvoorwaarden voor zorgt dat u juridische bijstand krijgt als ubetrokken raakt bij een juridisch geschil. In de praktijkwordt de juridische bijstand verzorgd door advocaten die in dienst zijn bij de verzekeringsmaatschappij zelf, soms wordende kosten van een externe advocaat vergoed.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als u qua inkomen en vermogen binnen de door de overheidvastgestelde grenzen blijft, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.Dit houdt in dat u een advocaat slechts een beperkte eigen bijdrage hoeft tebetalen. Ernaast krijgt de advocaat eenbetaling van de Raad voor Rechtsbijstand. Een rechtsbijstandverzekering is dan nietmeteen nodig.

De gezinsrechtsbijstandverzekeringkent een dekking die is opgebouwd uitdiverse door u te kiezen modules. U kunt hiermeedus zelf bepalen hoe beperkt of uitgebreid de bescherming van uw rechtsbijstandverzekering moet zijn. Demeest voorkomende modules zijn:

Verkeer

Samen met uw gezinsleden bent u verzekering van rechtshulpbij geschillen die voorkomen aan uw verkeersdeelname. Tevens als uw rijbewijs wordt ingevorderd kunt u een beroepop deze module doen, behalve als u gereden heeft onder invloed van drank ofalchohol.

Inkomen

Problemen rond uwarbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld ontslag), pensioen en socialeverzekeringsuitkering worden gedekt in het kader van dezemodule. Let op: als u werkt als ondernemer moetu in de regel een aparte verzekeringvinden.

Wachttermijn

De meesterechtsbijstandverzekeringsmaatschappijen hanteren eenwachttermijn van drie maanden vanaf het afsluiten van depolis. Dit houdt in dat de rechtsbijstandverzekeringgeen dekking biedt voor reedslopende conflicten.

Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiƫle betaling in het geval vangeschillen, maar levert inprincipe een dienst aan u als verzekerde. Dit maakt het af en toe wat moeilijk om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridisch advies een rekening van uwverzekeringsmaatschappij. Deze rekening is nooit hoger dan uweigen risico en is gebonden aan van het type juridisch advies wat u aangevraagd heeft.

Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen conflicten verwachten en uw maandelijkseprijs voor depremie wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll to top