vergelijk rechtsbijstandverzekering

Goede En Goedkope Rechtsbijstandverzekering

Mocht u op een momentrechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekeringu een hoop onkosten schelen. Bij het afsluiten vaneen rechtsbijstandverzekering bent unamelijk gedekt voor de onkosten van de benodigderechtshulp.

Wat valt er onder een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekeringverzeker je je van juridisch advies bij eenconflict. Meestal kun je ook advies inwinnen als er nog geengeschil is. Je wordt geholpen door advocatenof juristen die in dienst zijn van je rechtsbijstandverzekeraar. Met een rechtsbijstandverzekering krijg jeadvies en bemiddeling bij een probleem. Is er een rechterbij betrokken of is er specialistische kennis nodig? Dan wordt de zaakmeestal uitbesteed. Je hebt dan tweeopties: zelf een advocaat kiezen of een advocaat regelen via deverzekeraar. Kies je voor een advocaat via de rechtsbijstandverzekering? Dan wordende onkosten volledig betaald. In depolisvoorwaarden vind je tot welk bedrag dezekosten bij je rechtsbijstand verzekering zijn meeverzekerd.

Is een rechtsbijstandverzekering nodig?

Dat hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Hoe groterde kans dat u juridische problemen krijgt, hoe zinvoller het is om een rechtsbijstandverzekering te nemen.Enkele klanten dierechtsbijstand nodig hebben, komen in aanmerking voor gesubsidieerderechtshulp. Er zijn ook organisaties die hun leden hulp bieden bijspecifieke problemen, zoalsANWB en de vakbond.

Eigen risico bij een rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekeringbiedt geen financiƫle vergoeding in het geval vanconflicten, maar levert feitelijk een dienst aan u als verzekeringnemer. Dit maakt het af en toe wat irritant om te bepalen hoehet eigen risico bij een rechtsbijstandverzekeringwerkt. Mocht u ervoor kiezen om een eigen risico in te stellen bij hetafsluiten van dit type verzekering, dan krijgt u bij het inschakelen van juridischehulp een rekening van uwverzekeringsmaatschappij. Deze rekening is nooit hoger dan uweigen risico en is afhankelijk van het type juridisch advies wat u aangevraagd heeft.

Het is interessant om voor een eigen risico te kiezen als ugeen conflicten verwachten en uw maandelijksemaandprijs wilt verlagen. Des te hoger uw eigen risico is, des te lager is ook uwmaandelijkse premie.

Scroll to top