Uitvaartverzekering Op Maat

Dela Uitvaartverzorging

Veel consumenten hebben andere behoeften voor een begrafenis. Hier wordt in deze vergelijker geen rekening mee gehouden. Wel is het bij heel veel begrafenisverzekeraars een mogelijkheid om tot een bepaalde hoogte zelf de verzekering in te vullen, zodat de verzekering meestal op maat is voor de eigen behoeften.

Dela Uitvaartverzorging

Aandachtspunten uitvaartverzekering vergelijken

Hoe moet ik eenbegrafenisverzekering vergelijken? Doordiverse natura- en/of kapitaalverzekeringen met elkaar te vergelijken, kun je onpartijdigbepalen welke begrafenisverzekeringen hetbetere bij jou past.Om verschillendebegrafenisverzekeringsmaatschappijengoed met elkaar te kunnen vergelijken moet je echter welweten op welke opties je moet letten.

Vergelijk dekosten van verschillendeuitvaartverzekeraars uitsluitendals het dekkingsbedrag gelijk of vrijwelhetzelfde is. Ga je eenbegrafenisverzekeringen vergelijken met meerderebegrafenisverzekeringen, neem dan immer de volgende drie factoren mee in jevergelijking:

1. Dekkingsgraad

Neem deze optiesin gedachten bij het bekijken van begrafenisverzekeringen.Alleuitvaartverzekeraarsgeven op de website een kort overzicht van hunpolisvoorwaarden. Daarmee kun je op eenoogopslag bekijken wat erverwacht kan worden van de geleverde diensten peruitvaartverzekeraar.

2. Indexatie

Hoewel niet alle uitvaartverzekeraars debegrafenisverzekeringen immerindexeren, is het niet onverstandig dit nog te controleren perbegrafenisverzekeringen. Bij sommige uitvaartverzekeraarskun je zelf uitkiezen of deuitvaartverzekeringen geïndexeerd moet worden.Houd er rekening mee dat indexering ookinhoudt dat de premie periodiek verhoogd wordt. Dezeophoging gaat theoretisch echter gelijk opmet stijgingen van het salaris die compenseren voorinflatie.

3. Aanpasbaarheid

Sluit je alstwintigjarige een begrafenisverzekering af,dan weet je waarschijnlijk nog niethelemaal wat voor type begrafenis je wilt over vele tientallen jaren. Ook kunnen jebehoeften in de loop der tijd veranderen. Om erzeker van te zijn dat de begrafenisverzekering immer aansluit bij je behoeften, is het verstandig om teletten op de mogelijkheid tot aanpassingen die debegrafenisverzekering aanbiedt.

Begrafenisverzekering vergelijken online

Ophet moment zijn bijna alleuitvaartverzekeringen onlineafgesloten. Een begrafenisverzekering vergelijken ishierdoor efficiënter enoverzichtelijker geworden. Alle kenniskan naast elkaar worden gelegd. Zo is het eenvoudiger om eenuitvaartverzekering af te sluiten.{

Uitvaartverzekeringen

Er zijn meerdan één uitvaartverzekeraarsactief, allen met hun eigen voor-en nadelen en voorwaarden. Elkeverzekeringsmaatschappij wilt u graag als nieuweconsument verwelkomen en probeert in te spelen op de wensen van deklant. Desondanks is een uitvaartverzekering afhankelijk van uw persoonlijkewensen, hierdoor is er niet een provider die perse debeste is. De vraag is enkel welkeprovider het beste bij upast!

Verzekeraars

Uitvaartverzekeringvergelijken zorgt ervoor dat u exact weet wat de voor-en nadelen vaneen bepaalde verzekeringsmaatschappij zijn, tevens is dekosten belangrijk.mogelijkerwijs krijgt u in de toekomst een financiëlemeevaller en wilt u de optie hebben uw polis premievrij temaken. Zo zijn erallerlei punten waaropu een vergelijking kunt maken. Een handig overzicht wordt op deze websitegetoond waarop meerdereverzekeraars opdiverse punten metelkaar vergeleken worden. Deverzekeringsmaatschappijen waarvan wij de uitvaartverzekeringvergelijken zijn bekend en al vele jaren actief in de uitvaartbranche, namelijkMonuta, Yarden, DELA, BudgetUitvaartPolis, Ardanta en Nuvema. Aan de hand vanuw wensen en uw leeftijd is het tevens een optie depremie bij de bovengenoemdeverzekeraars in een overzicht te bekijken.

Voorwaarden en premie

U kunteenvoudig een geïnformeerde mogelijkheidmaken. Naast dat u weet welk financiële producten er exact zijn,scheelt hier uw uitvaartverzekering vergelijken u veel tijd. U hoeft niet tezoeken te gaan naar al deze providers, maar het ismogelijk alles in 1overzicht te bekijken. Tevens is het eenmogelijkheid via deze website de website van de uitvaartverzekeraar naarmogelijkheid te bezoeken en uwuitvaartverzekering af te sluiten.

verzekeringsmaatschappijenuitgelegd

Yarden telt alsuitvaartverzekeraar bijna 1 miljoen leden en is eengrootste uitvaartorganisatie van Nederland, methoogste persoonlijke attentievoor iedere afzonderlijke consument en elke individuele wens. Yardenverzorgt, verlicht voor en verzekert. Yarden is er lopendede uitvaart, maar ook in de periode ervoor en erna. Het is de missievan Yarden om, rekening houdend met ieders achtergrond, een goed en waardigafscheid voor iedereen bereikbaar te maken.

Yarden

Mijn Laatste Wensen Uitvaartverzekering is deuitvaartverzekering die Yarden aanbiedt. Het betreft een flexibele verzekering. Kiest u vooreen gedekt bedrag van 1500 euro dan hoort hierbij een lagemaandkosten van 1,99 euro.

De voordelen van Yarden zijn onder meer:

 • Voordelige premie
 • Tussentijds aanpassenmogelijk
 • Voorschot bijterminale ziekte mogelijk

Monuta

Met het pakket van Monutazijn de belangrijkste onkosten voor een begrafenis ofcrematie gedekt.

U kunt hierbij denken aan de volgende onkosten:

 • De uitvaartkist
 • {Vervoer van de overledene van de afscheidplaats naar het uitvaartcentrum
 • Opbaring
 • De dragers, voor tijdens debegrafenis of crematie
 • 75 luxe rouwkaarten en bedankjes inclusiefpostzegels

Het vrij te bestedenbedrag hangt af van welke vorm u kiest.

Extra pre’s van Monuta

 • Bij Monuta zijn kinderen tot 18 jaarvoor niks meeverzekerd
 • De diensten in een pakketverzekering zijn waardevast,tevens op welk moment de onkosten stijgen

BudgetUitvaartPolis

Deuitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis bestaat sinds 2014. Deverzekeringsmaatschappij maakt onderdeel uit vanstandaardBelang Verzekeringen en probeert naar eigen zeggen de onkosten zo laageen optie te houden. Deverzekeringsmaatschappij doet dit door zoveel een mogelijkheid zaken online te regelen.

Scherpe premie

Het isvanzelfsprekend eenmogelijkheid om de uitvaartverzekering van BudgetUitvaartPolis online tevergelijken met de andere verzekeraars. Het is opdie manier een mogelijkheid om de combinatie van dekosten en de geboden dekkinglopende de uitvaart te vergelijken en op basis daarvan eenkeuzemogelijkheid te maken.

Nuvema

Nuvemais echt alleen een uitvaartverzekeraar, het verzorgen van de uitvaart wordtovergelaten aan andere uitvaartverzorgers. Hiervoor zijn 300samenwerkingsverbanden aangegaan waarbij nauwkeurig geselecteerd is.

Met een natura uitvaartverzekering van Nuvema profiteert u van de volgende voordelen:

 • Vrijekeuze uitvaartverzorger
 • Scherpe premie
 • Werelddekking

Kapitaal uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

Het is in Nederlandniet verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Toch zijn er veelconsumenten die voor een dergelijke verzekering wel afgesloten hebben! Met een uitvaartverzekering bent u verzekerdvoor de vaak hoge kosten van een uitvaart, in hetgeval van overlijden.

Doordat erverschillende typen uitvaartverzekeringen bestaan en het aantal verzekeraarsis toegenomen, kan het soms behoorlijk lastig zijn om een geschikteuitvaartverzekering te vinden.

Verschillende uitvaartverzekeringenvergelijken 

Een andere populaire soortuitvaartverzekering is een kapitaalverzekering. Bij dit typeuitvaartverzekering krijgen uw nabestaanden een financiële vergoedingvoor de organisatie van uw uitvaart. De betalingkan geïndexeerd zijn, wat betekent dat de hoogte van de betalingkan worden aangepast als gevolg van de inflatie op een bepaald moment. gewoonlijkligt deze uitbetaling rond de zevenduizend euro, watgelijk is aan gemiddelde kosten voor een uitvaart.}}

Scroll to top