vergelijk rechtsbijstandverzekering

Beste Rechtsbijstandverzekering

Wat isrechtsbijstand? Rechtsbijstand is niets anders dan hulp bij juridischeconflicten. Maar soms lukt het nietom met de andere partij tot een passende overeenstemming te komen. Dan biedtde rechtsbijstandverzekeringgelukkig een uitkomst.

Rechtsbijstandverzekering: diverse dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekeringkun je kiezen uit verschillende dekkingen:

Consument: Je bent verzekerd voor problemen waarjij als consument mee te maken kunt krijgen. Onder andereals je niet blij bent met de aanschaf van eenmotorfiets en je er met de verkoper nietuitkomt.

Inkomen: Wonen: denk aan een probleem met de verhuurder van jehuis of ruwweg de aankoop vaneen huis. Meestal valt eenconflict met de buren tevens onder dezedekking.

Wonen: Hiermee verzeker je jouw voorconflicten over je huur- of koopwoning.Bijvoorbeeld een geschil rond hethuren of kopen van een huis, of over een verbouwing. Inde meeste gevallen ben je ook gedekt voor eenmeningsverschil met je buren.

Verkeer: voor problemen die ontstaan waarbij jij alsfietser, voetganger of bestuurder van een auto of motor betrokken bent.

Werking van een rechtsbijstandverzekering 

In dit geval heeft u de mogelijkheid om zelf eenadvocaat te kiezen of een advocaat te regelen via uwverzekeringsmaatschappij. Mocht u voor een advocaat van deverzekeraar kiezen, dan worden de onkosten voorde hulp van de advocaat volledig uitbetaald. Houd er rekeningmee dat er een maximale vergoeding voor rechtshulp in devoorwaarden van de polis van uw rechtsbijstandverzekering kan zijnopgenomen. Het is raadzaam om hier al naar te kijken bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekeringverschilt per verzekering en per verzekeringsmaatschappij. U kunthierbij kiezen uit vijf verschillende typen dekkingen, namelijk: wonen, verkeer en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekkingis voldoende voor het oplossen van conflicten bij hetaankopen of huren van consumentengoederen, een probleemmet een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn opzich makkelijk op te lossenproblemen.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of eenander probleem met uw werkgever, een pensioenfonds of eenuitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw werken inkomen. De dekking voor conflicten met eenpensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekkingopgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde mogelijkheid die u heeft is de ‘wonendekking’,die gericht is op conflicten met een verhuurdervan een huis. Ook geschillen die u met uw buurmanof andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel,het gaat in dit geval alleen om geschillen diebetrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hogeonkosten voor juridisch advies bijconflicten die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbijniet alleen om problemen die ontstaan zijn bij auto’s, maar ook om geschillenwaar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht &vermogen-dekking, die gericht is op geschillen op hetgebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een probleemverwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden deonkosten voor juridisch advies verzekerd met dezedekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeraarsaangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekkinginteressant is.

Scroll to top