Wat Is Een Aansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Zorg

Een aansprakelijkheidsverzekering is van invloed om af te sluiten. Het wordt ook wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering ten behoeve van uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee verzekert u zich tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte schade aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt gebreken of letsel aan derden veroorzaken.

Watis een AVP?

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren bij beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorg is dat jij aansprakelijk bent voor de te verhalen gebreken aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een ongeval zit in een klein hoekje. Je kind kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet gedekt bent voor dit type schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade als jij of je dochter per ongeluk de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je vriendin als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming voor schade waar jij ofjouw dochterverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. ernaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,betekent niet dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook verantwoordelijk voor schadeaangericht door je kat.Ook ben jijaansprakelijk voor schade die ontstaat door een mankement aan jouw woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwhuis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventueleschade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering is nietvoorgeschreven in Nederland, maar wel aan te raden. Als jij of jouwzoon ietsdoet waardoor schade wordt veroorzaakt, kun jeover het algemeen aansprakelijk worden gesteldvoor de geleden gebreken. Dat betekent dat de verzekerde opdraait voor demateriële schade, maar ook voor letselschade. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U kuntbij de verzekeraar kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt aan gaan. Dit ligt in de regel tussen de €500.000 en €2.500.000 perclaim. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden van de polis. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Wanneer je iets doet dat schade veroorzaakt, ben je er volgens dewet aansprakelijk voor. Dat houdtin dat je de onkosten van de schade moet betalen. Spullen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt tevens iemand per abuis verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan ben jij verantwoordelijk voor de schade die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de schade uit eigen zak betalen.Een kleine gebreken is vrijwelaltijd niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of hulpbehoevend raakt? Dan looptde gebreken al simpel op.

U bent verzekerd tegenschade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • Een WAverzekering vergoed letselgebreken en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Alleenfinanciële schade uit zaken of letsel wordenuitbetaald door de WA verzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die schade die jij aan iemand anders of zijn goederen aanbrengt. Deverzekering is in de basis bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsklant gebreken toebrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot circa €1.250.000 gedekt pergebeurtenis. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een WA verzekering verplicht?

In Nederland is hetaan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Vooral met kinderen zit eenongeval in een nihil hoekje. Deonkosten voor het betalen van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voorauto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jeafdraagt voor een WAverzekering met bescherming voor het gehelegezin (circa €50 per kalenderjaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enabsoluut geen reden om zo’n verzekeringspolosniet af te sluiten. Ook ben je als jegeen aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel meer kwijt. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de WA verzekering valt gebreken veroorzaakt door:

Caravans, boten en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie vanjoyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zichmet geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben jezelf schuldig als derden er met je auto vandoorgaat. Je zult dan je eigen autoverzekeringmoeten aanspreken omdat je nalatigbent geweest.

Materiële schade aan spullen van eenander die verzekerd is op jeverzekeringspolis (je partner of kind onderandere). Als je partner je duretablet stuk maakt, zal de WAverzekering geen vergoeding uitbetalen.

Gebreken door opzet, zoalsvernieling, maar tevens gebreken die je veroorzaaktonder invloed van bijvoorbeeld drugs ofseksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaarbetreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)verantwoordelijk worden gehouden voorgebreken die door andere personen is veroorzaakt als diegebreken werd aangebracht op het moment dat jesamen met die andere groepsleden in groepsverbandoptrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig wasdat een weldenkend mens zich eigenlijk uit degroep had moeten lopen. In dat situatie zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij niet alle heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerepremie die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering verplicht is hebje hier wel keus vrijheid in.

Waarom sluit je een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af?

De meeste Nederlanders hebben al een aansprakelijkheidsverzekering voorprivésituaties. Alleen betaalt een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) geengebreken die je als bedrijf veroorzaakt. Zo’n schade kanflink in de papieren lopen, dus is het goed eenAVB te hebben. Heb je dit niet? Dan loop je hetbedreiging dat je zo’n hoge claimniet zelf kunt betalen. Zeker als kleine zelfstandige kan dit een probleemzijn, waar je liever niet mee te maken krijgt.

Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorg vinden.

Scroll to top