Aansprakelijkheidsverzekering Student

Beperkt Casco

Met een WA verzekering voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte gebreken niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakte bij de buren, is misschien schade die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Uiteindelijk wordt de gebreken jou volgens de wet wel toegerekend. We spreken in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij beperkt casco is dat jij verantwoordelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je zoon kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het volleyballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een vader voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet gedekt bent voor deze gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je partner als particulier maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor schade waar jij ofje vrouwaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëleschade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,betekent niet dat jij de schade zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens aansprakelijk voor gebrekenaangebracht door je huisdier.Ook ben jijverantwoordelijk voor schade die isontstaan door een gebrek aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppenlopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering voorparticulieren (AVP) zoals een aansprakelijkheidsverzekeringvoluit heet, is niet wettelijk verplicht. Toch ook is het inprincipe voor vrijwel een ieder een min of meer onmisbareverzekering, net als een opstalverzekeringvoor huizenbezitters.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

De WAverzekering ga je aan om je te verzekeren voorgebreken waar je wettelijkaansprakelijk voor bent. Dit zijngebreken die je toebrengt aan anderen of de spullen van andere mensen.Denk aan de boormachine van je buurmandie je uit je handen laat vallen. Of je buurman dievalt over een laaghangend snoer in jouw kameren zijn enkel breekt. Een WAverzekering vergoedt niet alleen deschade die jij hebt gemaakt, tevens die vanonder meer je huisdieren. Met deWAverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een bedrag van 1 miljoen euro.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bescherm je niet alleen je eigen portemonnee,maar ook die van degene die je per ongelukschade toebrengt. Wij assisteren bijhet kiezen van de beste AVP voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan andere personen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De WAverzekering betaald letselschade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt nietbetaald
  • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenvergoed door de aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die gebreken die jij aan een anderpersoon of zijn goederen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u alsklant schade aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een AVP verplicht?

In Holland is hetaan gaan van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Met name met enthousiaste huisdieren zit eenongeval in een nihil hoekje. Dekosten voor het betalen van deschade kan dan behoorlijk hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandpremie die jeafdraagt voor een WAverzekering met dekking voor het gehelegezin (ongeveer €50 per 12maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog ensowieso geen reden om zo’n verzekeringspolosniet aan te gaan. ernaast ben je als jeg1 WAverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebrekenaan eigendommen van een ander, veel duurder uit. Endesalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen WAverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantalverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenmogelijkheid. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerepremie die je elke maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering vereist is hebje hier wel keus vrijheid in.

Goedkope alternatieven

vanzelfsprekend blijvenNederlanders niet alleen een volk van organisatie en zekerheid, maarook een volk van zuinigheid. De gemiddelde Nederlander gaat op zoeknaar de meest voordelige WAVerzekering. Prima dat de overheid deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voorgeschrevenstelt, maar men wil vervolgens wel zo goedkoop een mogelijkheid aan deze plicht kunnen voldoen. Men mag dan wel allesgoed geregeld willen hebben, maar vaakhebben klanten dit gevoel al wanneer zeer ‘goedkoop vanaf zijn gekomen’.

Daarbij realiseren sommigen zich niet, dat het niet alleenvan invloed isdát je bent verzekerd, maar tevens wát je hebt verzekerd. Hetvinden van een WA Verzekering betaalt gewoonlijk bijvoorbeeld niet de gebreken die een kind spelenderwijs kantoebrengen aan auto’s of woningen, terwijl veel consumentendat wel denken. Als particulier is het daarom vanbelang om je niet alleen‘goedkoop’ maar tevenssimpel‘goed’ te laten informeren over de soorten aansprakelijkheidsverzekeringen en hun dekking.

Gemakkelijk overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor beperkt casco aan gaan.

Scroll to top