Inboedel En Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Zzp Independer

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor burgers (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakte bij de buren, is wel schade die je niet direct zelf gemaakt hebt. Op de keper beschouwd wordt de gebreken jou volgens de wet wel aangerekend. We praten in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Watis een AVP?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering zzp independer is dat de verzekeringnemer verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende gebreken gedekt.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je vriendin kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het volleyballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor dit type gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten als jij of je partner per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familielid als particulier maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor gebreken waar jij ofjouw vriendinaansprakelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metvoorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jijaansprakelijk bent voor de gebreken,betekent niet dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent somsook verantwoordelijk voor schadeaangebracht door je huisdier.daarnaast ben jijverantwoordelijk voor gebreken die ontstaat door een mankement aan jouw huis.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een klein hoekje. Je kindkan per ongeluk een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor schade waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.gebreken door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? ook dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf aan gaan, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro per maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,vijfmiljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U wilt nietdubbel gedekt zijn en ook nietvoor elk wissewasje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isin de regel geenonnodige luxe. U acht de kans waarschijnlijk klein, maar u zitin het algemeentenslotte watprettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die schade aanricht bij de buurman voor u financieelgeen effecten heeft. Een ongeluk zit helaas ineen klein hoekje en komt altijd opeen moment dat het u niet goed uitkomt, ook financieel niet.

De kostenkunnen nogal in enkele stappen oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage kosten maandelijks kunt u ditdreiging al afdekken. Voor zo’n €34 perjaar bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegengebreken aan anderen

 • Een AVP wordt tevens wel WAverzekering genoemd
 • De aansprakelijkheidsverzekering vergoed letselgebreken en zaakschade
 • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
 • Zuivere vermogensgebreken istevens uitgesloten

Een WAverzekering is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan een ander of zijn goederen aanbrengt. Deverzekeringspolis is in de basis bij iedereverzekeraar dezelfde. Als u alsverzekerde gebreken aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rond €1.250.000 gedekt perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekering.

Is een AVP verplicht?

In ons land is hetaan gaan van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Met name met kleinekinderen zit eentegenslag in een nihil hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deveroorzaakte gebreken kan dan behoorlijk hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De premie die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met dekking voor het gehelegezin (ongeveer €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag ensowieso geen reden om zo’n verzekeringniet af te sluiten. daarnaast ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor gebrekenaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Een AVP betaalt niet:

 • Met opzet veroorzaakte schade
 • gebreken veroorzaakt door motorrijtuigen, luchtvaartuigen of vaartuigen
 • {gebreken aan geleasede goederen of gehuurde goederen}
 • Seksueel gedrag dat schade heeft veroorzaakt

  Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij enkele heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogerepremie die je elke maand moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel optie vrijheid in.

  Vergelijk te allen tijde de premie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

  Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die van betekenis zullen zijn op de hoogte van depremie en kan de premie daaromtevens anders uitvallen bij diverseverzekeringsmaatschappijen. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Eenlage kosten met een dekkingsbedrag per situatie dataan de lage kant ligt, zal wel nare consequentiesmet zich meebrengen wanneer er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per geval kan dat aardigoplopen en bekijk je dus te allen tijde de optieom het eigen risico af te aankopen. Dat betekentgewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ookgedekt van dat er in geen geval bijkomende kostenzullen zijn in situatie van eenschade.

  Bekijk bij dezelfdeverzekeringsmaatschappij tevens dekeuze om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er claims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meestgebruikelijkemethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

  Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekering

  Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annulatie dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering zzp independer vinden.

Scroll to top