Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan toch ook verstandig zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeraar je het goedkopere kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest voordelige is? In dit artikel vindt je alle kennis die je benodigd voordat je begint met aansprakelijkheidsverzekering particulieren, en alvorens je er 1 gaat afsluiten.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering particulieren is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je zoon kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het tennissen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor dit type gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de kosten van de schade als jij of je gezinslid per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je vriendin als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een WAverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij ofje dochterverantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook verantwoordelijk voor gebrekenaangericht door je papegaai.ook ben jijaansprakelijk voor schade die ontstaat door een mankement aan jouw woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouwwoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de gebreken die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een nihil hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedtde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor deschade die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uwkinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders,dan bent u verantwoordelijk voor deze gebreken. Zonderaansprakelijkheidsverzekering moet ude kosten die hieruit volgt zelf betalen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft danbent u hiervoor gedekt en zal uw verzekering de kosten omde schade te dekken betalen. Het is niet verplichtom een WA verzekering te hebben, maar het kan wel slim zijn. Het hoeft overigens nietzo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongenwaterleiding bij de buren, die bij u vandaan komt. Of een dakpan dievan uw dak valt op de auto van de buren. Het kan gebeuren.Ook hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U kuntbij de verzekeraar kiezen voor welk bedrag u deverzekering wilt aan gaan. Dit ligt vrijwel altijd tussen de €500.000 en €2.500.000 pergebeurtenis. U kunt dit terug vinden in uwvoorwaarden. Als u gebruik moetmaken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt ueen beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt uhier een rechtsbijstandverzekeringvergelijken.

Wanneer je iets doet dat schade veroorzaakt, ben je er volgens dewet aansprakelijk voor. Dat houdtin dat je de kosten van de schade moet betalen. Eigendommen kunnen zijn beschadigd, maar jekunt tevens iemand per ongeluk verwonden. Heb je kleine kinderen?Dan is de ouder verantwoordelijk voor de gebreken die zijveroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekeringmoet je de schade uit eigen zak betalen.Een kleine schade is in de regel niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzethebt gedaan ziek wordt of gehandicapt raakt? Dan looptde gebreken al simpel op.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

  • De WAverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren uitgekeerd letselschade en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaaktwordt niet betaald
  • Zuivere vermogensschade istevens uitgesloten

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan een anderpersoon of zijn bezittingen aanbrengt. Deverzekering is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken aanbrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot circa €1.250.000 vergoed perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekeringsmaatschappij.

Is een AVP verplicht?

In ons land is hetvinden van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Met name met kinderen zit eentegenslag in een nihil hoekje. Dekosten voor het terug betalen van deschade kan dan enorm hooguitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jeafdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (circa €50 per kalenderjaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief niet hoog ensowieso geen reden om zo’n verzekeringniet aan te gaan. ernaast ben je als jeg1 AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Premiegebaseerd op gezinssamenstelling

De premie die u moet betalen voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren hangt af van uw gezinssamenstelling. Standaard zijn er 2 typenpolissen te identificeren: debescherming voor alléénstaand en de dekking ingezinsverband. Onder de dekking gezinsverband wordt eenuitgebreidere groep meeverzekerd, hier behoren tevens kinderen tot 27jaar bij.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen twee bedragenkiezen, maar bij sommige heb je geenkeus. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent ook een hogerepremie die je per maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel keus vrijheid in.

Vergelijk altijd de premie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die cruciaal zullen zijn op de hoogte van dekosten en kan de maandprijs daaromook anders uitvallen bij diverseverzekeraars. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies tevens nog op het gebied van de dekking. Eenlage maandprijs met een dekkingsbedrag per geval dataan de lage kant ligt, zal wel irritant consequentiesmet zich meebrengen wanneer er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per geval kan dat aardigoplopen en bekijk je dus te allen tijde de optieom het eigen risico af te aankopen. Dat houdt ingewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ookverzekerd van dat er in geen geval bijkomende kostenzullen zijn in situatie van eenschade.

Bekijk bij dezelfdeverzekeraar tevens debeslissing om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er claims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meestsimpelemethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Snel overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering particulieren aan gaan.

Scroll to top