Wat Is Een Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Centraal Beheer

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor particulieren (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de veroorzaakte gebreken niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die watergebreken heeft veroorzaakt bij de buren, is misschien schade die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Welbeschouwd wordt de schade jou volgens de grondwet wel aangerekend. We noemen het in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering centraal beheer is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je vrouw kan per ongeluk een bal door het raam schoppen gedurende het tennissen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor zulke schade. Een WA verzekering dekt de kosten als jij of je zoon per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je zoon als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schade waar jij ofjouw partnerverantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. daarnaast ben je verzekerd voor schade aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de schade niet metopzet mag zijn aangebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de gebreken,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfgemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldtevens aansprakelijk voor gebrekenaangebracht door je huisdier.Hiernaast ben jijverantwoordelijk voor schade die is voorzaakt door een gebrek aan jouw woning.Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jewoning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben jeaansprakelijk voor de schade die dit met zichmeebrengt.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eentegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kindkan per ongeval een bal door het raam schoppentijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dektde onkosten als jij of je familie per ongeval deveroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een WA verzekering is nietvoorgeschreven voorNederlanders, maar wel aan te raden. Als jij of jevriendin ietsdoet waarmee schade wordt veroorzaakt, kun jenamelijk verantwoordelijk worden gesteldvoor de geleden schade. Dat houdtin dat jij opdraait voor deschadeaan spullen, maar tevens voor letselschade. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in depapieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering aan gaan?

U wilt nietdubbel gedekt zijn en ook nietvoor elk klein dingetje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering isin de regel geenonnodige luxe. U acht de kans over hetalgemeen klein, maar u zitover het algemeenper slot van rekening watprettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat eendakpan die gebreken aanricht bij de buurman voor u financieelgeen gevolgen heeft. Een ongeluk zit helaas ineen niet groot hoekje en komt te allen tijde opeen moment dat het u niet goed uitkomt, ook financieel niet.

De onkostenkunnen nogal eenvoudig oplopen alshet wel mis gaat. Met een lage premie elke maand kunt u ditperikel al afdekken. Voor zo’n €34 per12 maanden bent u al goed verzekerd.

U bent gedekt tegenschade aan anderen

 • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
 • Een WAverzekering uitbetaald letselgebreken en zaakschade
 • Opzettelijke schade is nietverzekerd
 • Alleenfinanciële gebreken uit zaken of letsel wordenuitbetaald door een WA verzekering

Een AVP is een verzekering die schade die jij aan een anderpersoon of zijn bezittingen aanbrengt. Depolis is in beginsel bij iedereverzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u alsverzekeringnemer gebreken aanbrengtaan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt perschadegeval. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een AVP verplicht?

In Nederland is hetafsluiten van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig omdit te doen. Ook met kleinekinderen zit eentegenslag in een nihil hoekje. Deonkosten voor het terug betalen van deveroorzaakte schade kan dan enorm hooguitvallen.

WAverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (circa €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is relatief laag enabsoluut geen reden om een polisniet af te sluiten. ernaast ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor schadeaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebtgekozen.

Dekking aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Een AVP dekt over het algemeen:

 • gebreken waar jijaansprakelijk voor bent zoals letselschade bij anderemensen en schade aan materiële zaken
 • schade die per ongeluk toegebracht is
 • gebreken aangericht door jevrouw
 • schade als gevolg van eenmankement aan je huis

  Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdereverzekeraars kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenkeuze. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogerepremie die je maandelijks moetbetalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is hebje hier wel mogelijkheid vrijheid in.

  Wat voor soort aansprakelijkheidsverzekering kan ik het betere aan gaan?

  Als je aansprakelijkheidsverzekeringenvergelijkt moet je bij de voorwaarden van de polis letten opde verscheidene modules die betaalt zijn.Ben je alleenstaand, dan vallen alleen jijzelf, eventuele gasten enhuispersoneel onder de dekking. Maar bij een aantalverzekeringsmaatschappijen zijn tevens kinderen tot een bepaaldeleeftijd gedekt op een aansprakelijkheidsverzekeringvoor alleenstaanden. Schade die veroorzaakt wordt doorhuisdieren kun je tevens verhalen op je aansprakelijkheidsverzekering. Schade met de auto valtonder de verplichte WA-verzekering voor automobilisten, maar dat is een heleandere verzekering.

  De meeste verzekeringsmaatschappijen biedeneen pakket aan waar je jouw opstal-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering in onder kunt brengen. De opstalverzekering biedtdekking aan gebreken aan de opstal, de inboedelverzekering dektschade die je aan de inboedel oploopt.Verzekeringsmaatschappijen biedendiverse mogelijkheden aanom je aansprakelijkheidsverzekering zoveeleen optie te laten passen bij je gezinssituatie.Ben je alleenstaand, dan hoef je onder andere niethetzelfde bedrag te betalen als gezinnen met kinderen.

  Uitwonende studerende kinderen worden gewoonlijk meeverzekerd. Dit geldt tevensvoor huisdieren, ouders of opa’s en oma’s die bij je inwonen. Twijfel je welkeoptie het bestebij je gezinssamenstelling past, dan kun je altijdcontact opnemen met de verzekeraar naar jemogelijkheid. We bieden verdervergelijkingstools voor rechtsbijstandsverzekeringen, inboedelverzekeringen en opstalverzekeringen aan.

  Simpel overstappen WA verzekering

  Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering centraal beheer afsluiten.

Scroll to top