Inboedel En Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Een aansprakelijkheidsverzekering is van belang om af te sluiten. Het wordt tevens wel een WA-verzekering genoemd, het betreft namelijk een verzekering geldig voor uw wettelijke aansprakelijkheid. Hiermee bent u verzekerd tegen de financiële effecten van de door u of uw gezinsleden veroorzaakte gebreken aan derden. Niet alleen uzelf, tevens uw partner, kinderen, huisdieren en eventuele logees zijn verzekerd als zij onverhoopt gebreken of letsel aan andere mensen veroorzaken.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering bedrijven is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je vriendin kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het spelen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een vader voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor deze schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoedt de kosten van de gebreken als jij of je kind per abuis de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je dochter als privé-persoon maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor gebreken waar jij ofje vrouwaansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voorimmateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowellichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiëlezaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet metopzet mag zijn toegebracht. Dat jijverantwoordelijk bent voor de schade,betekent niet altijd dat jij de gebreken zelfveroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeldook aansprakelijk voor schadeaangericht door je hond.Hiernaast ben jijaansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een mankement aan je woning.Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jehuis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben jeverantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Watis een aansprakelijkheidsverzekering?

Eenongeval zit in een klein hoekje. Je kindkan per tegenslag een bal door het raam schoppengedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hondde bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flinkoplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaaltde kosten als jij of je familie per ongeluk deveroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor degebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuelegebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die jewerkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekeringwordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekeringgeldt voor schade waar je volgens de wet aansprakelijkvoor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen.schade door opzet en schade door een groep vallen nietonder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of dievan andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt dezeverzekering voor jezelf afsluiten, maar ook voor eenander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – indit situatie onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevensals ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor eenpaar euro per maand kun je jezelfof een dierbare verzekeren tot een bedrag van maximaal 2,vijfmiljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te beschermen tegengebreken waar je volgens de wetaansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijnschades die je toebrengt aan personen of de spullen van andere mensen.Denk aan de boormachine van je collegadie je uit je handen laat vallen. Of je collega dievalt over een laaghangend touw in jouw schuuren zijn been breekt. Een WAverzekering betaalt bijna alleschade die jij hebt veroorzaakt, ook die vanonder meer je huisdieren. Met deaansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je beschermttot een bedrag van 1 miljoen euro.

Met een AVP bescherm je naast je eigen portemonnee,maar tevens die van de persoon die je onverhooptschade berokkent. Wij helpen bijhet maken van eenkeuzemogelijkheid voor de AVP voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan derden waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegengebreken aan anderen

 • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel AVP genoemd
 • Een WAverzekering betaald letselgebreken en zaakschade
 • Opzettelijke gebreken is nietverzekerd
 • Zuivere vermogensschade istevens uitgesloten

Een WAverzekering is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan een ander of zijn goederen aanbrengt. Deverzekering is in beginsel bij iedereverzekeraar hetzelfde. Als u alsverzekerde schade toebrengtaan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 vergoed persituatie. Dit bedrag verschilt perverzekeraar.

Is een AVP verplicht?

In ons land is hetaan gaan van een WAverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig omdit te doen. Vooral met kinderen zit eentegenslag in een nihil hoekje. Deonkosten voor het vergoeden van deveroorzaakte schade kan dan erg hooguitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WAverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in iedersbasispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die jebetaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25miljoen of meer) is in principe laag enzeker geen reden om zo’n verzekeringspolosniet aan te gaan. ook ben je als jegéén aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schadeaan een ander, veel duurder uit. Enbovendien is ook het slachtoffer er de dupe van alsje geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebtgekozen.

Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt niet:

 • Met opzet veroorzaakte schade
 • schade veroorzaakt door motorrijtuigen, luchtvaartuigen of vaartuigen
 • Enkel financiële gebreken

  Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

  Dit verschilt perverzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van €1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkeleverzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragenkiezen, maar bij een aantal heb je geenoptie. Let hier dus goed op. Eenhoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogerepremie die je elke maand moetbetalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken.Ondanks dat deze verzekering geboden is hebje hier wel keus vrijheid in.

  Vergelijk altijd de maandprijs bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

  Er zijn dus wel eengroot aantal factoren die van belang zullen zijn op de hoogte van demaandprijs en kan de kosten daaromook anders uitvallen bij diverseverzekeraars. Een vergelijking loont behalve ophet gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Eenlage premie met een dekkingsbedrag per geval dataan de lage kant ligt, zal wel irritant consequentiesmet zich meebrengen op welk moment er schadeclaims worden ingediend.Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet overhet hoofd moet zien bij het vergelijken. Per geval kan dat aardigoplopen en bekijk je dus immer de optieom het eigen risico af te kopen. Dat betekentgewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ookverzekerd van dat er in geen situatie bijkomende onkostenzullen zijn in situatie van eenclaim.

  Bekijk bij dezelfdeverzekeringsmaatschappij ook dekeus om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er schadeclaims ingediendzullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- enbedrijfsaansprakelijkheid) de meestordinairemethode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

  Efficiënt overstappen aansprakelijkheidsverzekeringparticulieren

  Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering bedrijven aan gaan.

Scroll to top